EU-parlamentilta vihreää valoa bioenergian nykymuotoiselle energiakäytölle

18.01.2018

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämisestä. Nykyiset kestävän metsänhoidon käytännöt ja energiajakeet ovat sallittuja jatkossakin.

Parlamentti linjasi, että bioenergian kestävyystarkastelu olisi komission ehdotuksen mukaisesti ns. riskiperusteista. Tällöin ensisijaisena vaihtoehtona on jäsenmaakohtainen tarkastelu eli nykyisin käytössä olevat kestävän metsänhoidon periaatteet riittävät jatkossakin. Vasta toissijaisesti jouduttaisiin puueräkohtaiseen tarkasteluun, joka lisäisi merkittävästi hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Parlamenttikin sallisi edelleen kantojen ja runkopuun hyödyntämisen energiakäyttöön. Toisaalta parlamentti äänesti ns. kaskadiperiaatteen huomioimisen puolesta, jolla pyritään varmistamaan puun käyttö ensisijaisesti jalostusarvoltaan parhaimpiin tarkoituksiin.

Liikenteen biopolttoaineiden raaka-ainelistaa laajennettiin hyväksyen myös jäte- ja tähdeperäiset raaka-aineet. Toisaalta parlamentti haluaa kieltää palmuöljyn käytön vuodesta 2021 alkaen. Liikenteen uusiutuvan energian kokonaistavoitteeksi parlamentti haluaisi 12 %, kun neuvosto linjasi joulukuussa 14 %:n tavoitteesta.

Parlamentilla on kuitenkin kunnianhimoisempi suhtautuminen liikenteen kehittyneisiin biopolttoaineisiin, joiden minimiosuudeksi halutaan 3,6 %. Neuvoston puolella päädyttiin 1,5 %:in (3 % tuplalaskennalla). Ruokapohjaiset raaka-aineet parlamentti haluaa rajoittaa seitsemään prosenttiin. Näiden lisäksi biokaasu ja sähköautojen uusiutuva sähkö tuovat oman osuutensa kokonaistavoitteen saavuttamiseen.

Parlamentti nostaisi uusiutuvan energian kokonaistavoitetta komission esittämästä ja neuvoston kannattamasta 27 prosentista 35 prosenttiin.

Energiatehokkuudessa parlamentti nostaisi EU:n tavoitteen 35 prosenttiin, kun komissio ja neuvosto esittivät 30 prosenttia. Kansallisten tavoitteiden pysyminen viitteellisinä sopisi parlamentille, mutta 1,5 % vuosittaisen säästövelvoitteen toteuttamisesta halutaan vähentää joustoja.

Tavoitteiden suuruus ja direktiivien yksityiskohdat viimeistellään pian alkavissa ns. trilogi-neuvotteluissa komission, neuvoston ja parlamentin välillä.