EU pohjustaa jätepolitiikan uudistamista

04.12.2013

Komissio haluaa lisätä kierrätystä ja vähentää jätteiden määrää uudistamalla jätteitä koskevia määräyksiä. Samalla se etenee resurssitehokkuuden tavoiteasetannassa.

Komissio haluaa lisätä kierrätystä ja vähentää jätteiden määrää uudistamalla jätteitä koskevia määräyksiä. Samalla se etenee resurssitehokkuuden tavoiteasetannassa.

EU:ssa tehdään lähivuosina merkittäviä päätöksiä tulevaisuuden jätepolitiikasta. Kesään 2014 mennessä Euroopan komissio antaa tiedonannon kierrätystaloudesta (circular economy). Tiedonannossa komissio esittää jätepolitiikan suuntaviivoja mm. seuraavista kysymyksistä:
– millaisia tavoitteita EU:ssa tulisi asettaa, jotta jätteen syntyä ehkäistään ja jätteiden määrää vähennetään?
– kuinka pakkausjäte- ja kaatopaikkadirektiivejä tulisi uudistaa?
– miten resurssitehokkuustavoitteita ja -indikaattoreita tulisi kehittää?

Jätehuolto on osa laajempaa kierrätystaloutta, joka käsittää perinteisen jätehuollon lisäksi myös muun muassa raaka-ainemarkkinat. Keskeistä siinä on EU:nkin korostama resurssitehokkuus eli raaka-aineiden, materiaalien ja energian säästeliäs käyttö yhteiskunnan kaikissa toiminnoissa.

Kierrätystalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Perinteisen jätehuoltopalveluiden rinnalle tulee syntymään uudenlaista teollisuutta sekä palveluita. Myös jätteen keruuseen, käsittelyyn ja loppusijoitukseen liittyville ratkaisuille on jatkossakin kasvavaa kysyntää niin kotimaassa kuin maailmalla. Markkinapotentiaalin hyödyntäminen edellyttää suomalaisilta kuitenkin aktiivista vaikuttamista jätepolitiikan suuntaviivoihin myös EU-tasolla.

Jäteasiat koskettavat kaikkia toiminnanharjoittajia tavalla tai toisella, sillä jokaisesta toiminnasta syntyy jätettä. Tulevaisuudessa yhä useammasta jätteen tuottajasta voi tulla raaka-aineen tuottaja, sillä tulevaisuudessa sivutuotteiden hyötykäyttöön kannustetaan entistä enemmän. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että jätelainsäädännön uudistukset eivät tuo mukanaan kohtuuttomia lisäkustannuksia eivätkä luo merkittäviä rajoituksia yrityksille.

Yritykset ovat avainasemassa luomassa kestävää yhteiskuntaa, kun ne kehittävät ja kaupallistavat jätteisiin ja materiaalitalouteen liittyviä innovaatioita. Myös jätelainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että yrityksillä on mahdollisimman hyvät edellytykset innovoida ja investoida. Vastaavasti on tärkeää purkaa liiketoiminnannalle aiheutuvia rajoituksia, pullonkauloja (ja lisäkustannuksia).

Lue tarkemmin Euroopan Komission internetsivuilta:
Lisätiedot:
EK:n asiantuntija Anna Virolainen, puh. (09) 4202 3215, etunimi.sukunimi@ek.fi