EU vauhdittaa puhtaiden teknologioiden valmistusta Euroopassa

04.04.2023

Komission Net Zero Industry Act -aloitteen tavoitteena on lisätä puhtaiden teknologioiden valmistusta Euroopassa, nopeuttaa energiasiirtymää sekä lisätä EU:n kilpailukykyä. Yhdessä kriittisiä raaka-aineita koskevan lakiesityksen kanssa EU:lta saadaan nyt hyvää lisävauhtia myös Suomen kansalliselle investointiluvituksen uudistukselle.

Euroopan komissio antoi maaliskuun puolivälissä asetusehdotuksen nimeltä Net Zero Industry Act. Sen tavoitteena on:

  • lisätä nettonollateknologioiden tuotantoa Euroopassa sekä parantaa niiden kilpailukykyä ja skaalautuvuutta
  • hallita toimitusketjujen riippuvuuksia ja häiriönsietokykyä
  • tehdä EU:n energiajärjestelmästä turvallisempi ja kestävämpi
  • vahvistaa Euroopan vetovoimaa investoinneissa.

Nettonollateknologioilla komissio viittaa eritoten uusiutuvan energian tuotteisiin, komponentteihin ja valmistuslaitteisiin ym. teknologioihin, joita tarvitaan EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa (lue tarkemmin komission Suomen edustuston tiedotteesta).

Nopeutetaan investointiluvitusta ja kevennetään byrokratiaa

Käytännön uudistuksena komissio haluaa keventää nettonollateknologiaa koskevien ratkaisujen lupamenettelyjä ja muuta hallintotaakkaa. Tavoitteena on keskittyä erityisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat keskeisiä teollisuuden häiriönsietokyvyn ja omavaraisuuden kannalta.

Komissio esittää investointiluvitukseen yhden luukun mallia: yrityksille tulisi tarjota yksi digitaalinen asiointikanava, jonka takana toimisi yksi keskitetty lupaviranomainen. Samalla asetetaan lupien käsittelyajoille aikarajat, jotka ovat maksimissaan 12 tai 18 kuukautta.

EK pitää luvituksen virtaviivaistamista ja nopeuttamista välttämättömänä keinona vauhdittaa kestävän teollisuuden investointeja. Samalla on olennaista edetä kunnianhimoisesti Suomen kansallisen lupajärjestelmän uudistamisessa: viranomaismenettelyitä on tehostettava kautta linjan, rajautumatta vain tiettyihin teollisuushankkeisiin.

Kiinnostava on myös komission ehdotus siitä, että jäsenvaltiot voisivat perustaa kevennetyn sääntelyn testiympäristöjä, joilla vauhditettaisiin erityisesti pk-sektorin innovointia vihreässä siirtymässä.

Lisää kysyntää julkisista hankinnoista

Net Zero Act sisältää ehdotuksia myös julkisten hankintojen kriteereihin: nettonollateknologioita koskevissa hankintapäätöksissä olisi huomioitava taloudellisten kriteerien ohella myös ilmastokestävyys ja vaikutukset häiriönsietokykyyn.

Kestävyyteen ja resilienssiin liittyvien kriteereiden hyödyntäminen julkisissa hankinnoissa voi tarjota suomalaisille yrityksille varteenotettavia kasvumahdollisuuksia. Olennaista on kuitenkin kriteerien selkeä ja läpinäkyvä määrittely sekä niiden yhteneväinen soveltaminen kaikissa jäsenmaissa.

Ehdotuksia hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä osaajapulan ratkaisuun

EU haluaa päästä eteenpäin hiilidioksidin talteenotossa, joka on yksi merkittävä keino hillitä ilmastonmuutosta erityisesti tulevaisuudessa. Talteenoton onnistumiseksi komissio haluaa kasvattaa hiilidioksidin varastointikapasiteettia 50 megatonnin laajuuteen. Öljyn ja kaasun tuottajat velvoitetaan osallistumaan kapasiteetin kasvattamiseen niiden EU-markkinaosuuksien suhteessa.

Puhtaan teollisuuden osaajapulaan esitetään useita keinoja. Työvoiman liikkuvuutta halutaan parantaa tutkintojen yleiseurooppalaisilla osaamisvaatimuksilla ja niiden keskinäisellä tunnustamisella. Koulutusohjelmien kehittämisessä tulisi huomioida entistä paremmin puhtaan teollisuuden tarpeet.

Erillinen sääntelyesitys kriittisten raaka-aineiden saatavuuteen

Net Zero Industry Act-aloitteiseen liittyy kiinteästi myös komission samalla viikolla antama lainsäädäntöehdotus kriittisistä raaka-aineista. Critical Raw Materials Actin tavoitteena on varmistaa mineraalien ja muiden kriittisten raaka-aineiden saatavuus mm. asettamalla määrällisiä tavoitteita niiden louhinnalle, jalostukselle ja kierrätykselle:

Komissio asettaa vuoteen 2030 mennessä tavoitteeksi, että EU:ssa…

  • …louhitaan vähintään 10 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta,
  • …jalostetaan vähintään 40 prosenttia EU:n vuosikulutuksesta jalostukseen,
  • …kierrätetään vähintään 15 prosenttia EU:n vuosikulutuksesta
  • …ostetaan enintään 65 prosenttia EU:n vuosikulutuksesta yhdestä kolmannesta maasta.

Komissio esittää, että kriittisiä raaka-aineita koskevia strategisia hankkeita tulisi jäsenmaissa edistää rahoituksen ohella myös sujuvamman luvituksen keinoin. Kun kyse on kierrätyksestä, lupamenettely ei saa kestää kauempaa kuin yhden vuoden. Louhinnassa maksimikesto olisi kaksi vuotta. Jäsenmailta edellytetään myös kriittisten raaka-aineiden kartoitusta.

EK pitää komission aloitetta perusteltuna. Kriittiset raaka-aineet ovat edellytyksenä niin digisiirtymälle, ilmastokäänteelle kuin puolustuskyvyn vahvistamiselle. Samaan aikaan globaalit kriisit lisäävät riskiä raaka-aineiden toimitushäiriöille. Kriittisten raaka-aineiden arvoketjujen vahvistaminen on todellakin tarpeen Euroopan kestävyyden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.