Euroopan parlamentin mietintöluonnos pyrkii transaktioveron aukottomuuteen

12.03.2012

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle esiteltiin helmikuun lopulla luonnos parlamentin näkemykseksi EU-varainsiirtoverosta eli ns. transaktioverosta. Tavoitteena on, että valiokunta päättää asiasta huhtikuussa ja parlamentin täysistunto kesäkuussa.

Esittelijä Anni Podimatan mietintöluonnoksessa on 12 muutosta komission ehdotukseen. Muutosten keskeisin sisältö on, että veron perustetta laajennettaisiin käsittämään myös transaktion kohteena olevan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan kotivaltio. Lisäksi esitetään, että veron suorittaminen olisi edellytyksenä oikeustoimen pätevyydelle ja sille, että se voidaan selvittää keskitetyssä selvitysjärjestelmässä.

Rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan kotimaan ottaminen veron perusteeksi verottaisi myös EU:n ulkopuolisia sijoituksia EU:n alueelle ja EU:n ulkopuolisten sijoittajien suojautumista EU:ssa sijaitsevilta riskeiltä. Se olisi omiaan vähentämään EU:n ulkopuolelta tulevia investointeja ja edelleen koko eurooppalaisen talousalueen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta. Se varmistaisi myös lopullisesti transaktioveron täysimääräisen siirtymisen niidenkin eurooppalaisten yritysten pääomanhankintakustannuksiin, jotka voisivat houkutella EU:n ulkopuolisia sijoittajia.

Ehdotus veron suorittamisesta oikeustoimen pätevyyden edellytyksenä on käytännön kannalta vieras ja olisi omiaan aiheuttamaan oikeudellista epävarmuutta. Se lisäisi osaltaan edelleen riskistä johtuvia kustannuksia ja hidastaisi investointeja.

EK: transaktiovero on väärä ratkaisu

EK korostaa, että EU-transaktioveron käyttöönotto on eurooppalaisten yritysten pääomahuollon ja kansainvälisen kilpailukyvyn, eurooppalaisten pääomamarkkinoiden toimivuuden sekä talouskasvun kannalta väärä ratkaisu. Ehdotuksen kiristäminen merkitsee negatiivisten vaikutusten vahvistamista entisestään.

EK muistuttaa myös, että transaktioveron kustannusvaikutukset eivät rajoitu yksittäisten transaktioiden kustannuksiin. Veron käyttöönotto johtaa kohteena olevien omaisuuserien arvon alenemiseen tulevien transaktioiden verokustannuksen johdosta.

Veron negatiiviset vaikutukset kansantaloudelle kohdentuvat yhteiskunnan kaikille sektoreille. Uusimpien arvioiden mukaan esimerkiksi Suomen työeläkejärjestelmälle veron käyttöönotto aiheuttaisi 400–500 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Se merkitsisi etuuksien nykytasolla noin prosenttiyksikön korotuspainetta eläkemaksuihin. Arvio ei sisällä omaisuuden arvojen alenemisesta johtuvaa eläkevarallisuuden arvon laskua.

Komission ehdotus transaktioverosta:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/other_taxes/financial_sector/com(2011)594_en.pdf

Euroopan parlamentin raporttiluonnos:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-480.888+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola
puh. 09 4202 3292
etunimi.sukunimi@ek.fi

Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen