Eurooppa-neuvosto: rahoituksen saatavuus varmistettava yrityksille

Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuus on ollut viime aikoina tapetilla Euroopassa. Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa mittavasta paketista rahoituksen saatavuuden parantamiseksi.

Paketilla lisätään panostuksia erityisesti innovaatioihin ja osaamiseen, pk-yritysten rahoitukseen, resurssitehokkuuteen sekä strategiseen infrastruktuuriin.

Rahoitukseen yhdistetään Euroopan investointipankin pääoman korotuksen tuottama lisärahoituspotentiaali sekä varoja EU:n ohjelma- ja muusta rahoituksesta, mm. yritysten kilpailukykyä parantavasta COSME-ohjelmasta, tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma Horisontti 2020:sta, infrastruktuurin ja yhteyksien parantamisen Verkkojen Eurooppa -välineestä sekä rakennerahastoista.

Yksin Euroopan investointipankin lisäaktiviteetin arvioidaan lisäävän investointeja Eurooppaan vähintään 180 miljardilla eurolla.

Neuvosto päätti seuraavista konkreettisista toimintalinjoista:

  • Euroopan investointipankki lisää rahoitustaan EU:ssa ainakin 40 prosentilla vuosina 2013–2015.
  • Euroopan investointipankin ja komission yhteisiä riskinjakovälineitä laajennetaan yksityisen sektorin investointien lisäämiseksi pk-yrityksiin. Tavoitteena on, että uudet instrumentit voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2014.
  • Lisätään Euroopan investointipankin kapasiteettia luottoriskien parantamiseen.
  • Laajennetaan Euroopan investointipankin kaupan rahoituksen ohjelmia asteittain pk-ystävällisemmiksi.
  • Vahvistetaan kansallisten kehitysrahoittajien ja Euroopan investointipankin yhteistyötä. Tavoitteena on hyödyntää paremmin mahdollisuuksia yhteiseen rahoitukseen sekä lisätä tietojenvaihtoa parhaista käytännöistä.
  • Kehitetään vaihtoehtoisia rahoituslähteitä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Komissio ja Euroopan investointipankki raportoivat Eurooppa-neuvoston lokakuun kokoukselle tarkemmin toimenpiteiden määrällisistä tavoitteista, rahoitusvälineistä ja aikataulusta.

Elinkeinoelämä: pankit tärkeitä rahoittajia tulevaisuudessakin

EK:n mielestä pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota etenkin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. On varmistettava, että pk-yritysten rahoituksen saanti ei muodostu talouskasvun pullonkaulaksi.

Julkisten rahoitusinstrumenttien perimmäinen tehtävä ei kuitenkaan ole markkinamekanismien muuttaminen, vaan rahoitusmarkkinoiden puutteiden korjaaminen. Siksi on huolehdittava, että rahoituskohteet valitaan aina yksityisen sektorin osaamisen ja riskinoton perusteella.

EK muistuttaa, että pankkien merkitys erityisesti pk-yritysten rahoittajana on suuri myös tulevaisuudessa. Siksi on olennaista, ettei pankkijärjestelmän eikä vaihtoehtoisten rahoituslähteiden kykyä yritysten rahoittamiseen rajoiteta liiallisella sääntelyllä. Ylisääntely johtaa vain rahoituksen ”itse aiheutettuun” markkinapuutteeseen.

Lue lisää:

Komission ja Euroopan investointipankin muistio ”Increasing lending to the economy: implementing the EIB capital increase and joint Commission-EIB initiatives”

Eurooppa-neuvoston päätelmät