Henkilöstön vaihtuvuus nopeinta palvelualoilla – teollisuuden toimihenkilöillä vaihtuvuusprosentit matalimmat

20.10.2022

Henkilöstön vaihtuvuusprosentti vaihtelee eri toimialojen ja henkilöstöryhmien välillä. Kaikki vaihtuvuustapaukset sisältävä bruttovaihtuvuusprosentti oli vuosien 2020 ja 2021 välillä teollisuuden työntekijöillä noin 16 prosenttia ja toimihenkilöillä noin 13 prosenttia. Sekä rakentamisessa että kaupan alalla bruttovaihtuvuus oli hieman yli 20 prosenttia.

Bruttovaihtuvuus lisääntyi sekä teollisuuden että rakentamisen työntekijöillä vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna. Finanssialoilla vaihtuvuus jonkin verran väheni, mutta muilla tarkastelun kohteena olleilla aloilla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Henkilöstön bruttovaihtuvuus vuosina 2020-2021 ja 2019-2020

Päivitetty

Lähde: EK:n palkkatilasto

Tulo- ja lähtövaihtuvuutta voidaan mitata suhteuttamalla tulleiden ja lähteneiden henkilöiden määrä henkilöstön kokonaisvahvuuteen. Aikavälillä 2020-2021 tulovaihtuvuus oli suurempaa kuin lähtövaihtuvuus teollisuudessa sekä työntekijöillä että toimihenkilöillä. Matkailu- ja ravintolapalveluissa puolestaan lähteneiden määrä oli selvästi tulleiden määrää suurempi.

Tulo- ja lähtövaihtuvuus 2020-2021

Päivitetty

Lähde: EK:n palkkatilasto

Korkeimman vaihtuvuuden alat löytyvät palveluista. Siivousalalla, matkailu- ja ravintolapalveluissa sekä vartiointialalla vaihtuvuusprosentti oli kaikilla yli 30. Näillä aloilla työskentelee suhteellisen paljon nuoria henkilöitä, ja perhevapaat nostavat vaihtuvuusprosenttia naisvaltaisilla aloilla. Vähiten vaihtuvuutta esiintyi teollisuuden alojen toimihenkilöillä sekä vakuutusalalla.

Vaihtuvuus eräillä aloilla 2020-2021

Päivitetty

th=toimihenkilö, tt=työntekijä

Lähde: EK:n palkkatilasto

Vaihtuvuusprosentti on pysynyt viime vuosina varsin vakaana teollisuudessa ja kaupan alalla, kun taas matkailu- ja ravintolapalveluissa vaihtuvuus on ollut loivassa nousussa. Rakentamisen aloilla vaihtuvuus hidastui tilapäisesti vuosina 2019-2020, jolloin alalle tuli poikkeuksellisen vähän uusia työntekijöitä.

Vaihtuvuuden kehitys 2017-2021

Päivitetty

Lähde: EK:n palkkatilasto

Henkilöstön vaihtuvuus on Ruotsissa pääosin samaa luokkaa kuin Suomessa. Vuosina 2020-2021 suurin ero oli kaupassa ja matkailu- ja ravintolapalveluissa, joiden vaihtuvuusprosentti oli Ruotsissa selvästi korkeampi. Myös teollisuudessa vaihtuvuus oli jonkin verran Suomea suurempaa.

Henkilöstön vaihtuvuus Suomessa ja Ruotsissa 2020-2021

Päivitetty

Lähde: EK:n palkkatilasto, Svenskt Näringsliv

EK:n palkkatilastoaineisto antaa mahdollisuuden vertailla työvoiman vaihtuvuutta toimialoittain ja henkilöstöryhmittäin. Vaihtuvuutta mitataan suhteuttamalla lähteneiden ja tulleiden henkilöiden lukumäärät henkilöstön kokonaisvahvuuteen yrityksissä, jotka ovat mukana tilastossa peräkkäisinä vuosina. Tarkastelussa ovat mukana kaikki vaihtuvuustapaukset riippumatta yritykseen tulon tai yrityksestä lähdön syystä.