Kaikkien EU-instituutioiden on sitouduttava parempaan sääntelyyn

Euroopan komissio käynnisti vuoden 2012 lopussa niin sanotun järkevän sääntelyn REFIT-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on vähentää tarpeetonta sääntelyä ja lisätä sääntelyn toimivuutta. Komissio julkisti kesäkuun puolivälissä tiedonannon REFITin saavutuksista ja jatkotoimenpiteistä.

– Komission mielestä EU:n lainsäädäntö on muuttumassa kevyemmäksi ja yksinkertaisemmaksi ja sen aiheuttamat kustannukset ovat vähenemässä. Tämä on vähintäänkin optimistinen toteamus puolitoista vuotta käynnissä olleen ohjelman saavutuksista, EK:n asiantuntija Hannu Ylänen kommentoi.

Komissio on peruuttanut yhteensä 53 käsittelyssä ollutta lainsäädäntöehdotusta lokakuusta 2013 lähtien kuultuaan ensin parlamenttia ja neuvostoa. Vertailun vuoksi todettakoon, että aiempina kolmena vuotena peruutettiin keskimäärin 18 lainsäädäntöehdotusta. Vuonna 2010 peruutettuja ehdotuksia oli kuitenkin 59 ja vuonna 2006 vielä enemmän, 68.

Komissio on myös päättänyt olla esittämättä joitakin ehdotuksia tai se on esittänyt joidenkin voimassa olevien säädösten kumoamista.

Uusia REFIT-toimia tulossa

Komissio julkisti tiedonannossaan myös uusia yksinkertaistamiseen ja hallinnollisen rasituksen keventämiseen liittyviä aloitteita. Näihin aloitteisiin kuuluvat muun muassa henkilö- ja matkustusasiakirjoja koskevan EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen, uuden kattavan järjestelmän kehittäminen yritystilastoja varten, keskitetyn alv-palvelupisteen laajentaminen koskemaan kaikkea kuluttajakauppaa, EU:n alv-verkkoportaalin kehittäminen yritysten informoimiseksi kansallisista ja EU:n alv-säännöistä sekä kolmansien maiden luetteloita koskevan viisumilainsäädännön kodifiointi.

Komission aikomuksena on valmistella lainsäädännön kumoamista seuraavilla aloilla: energiamerkinnät, kuljetusmaksut ja -ehdot, yhteinen maatalouspolitiikka ja yhdenmukainen raportointi ympäristöalalla.

Kaikki komission nyt esittämät uudet aloitteet vahvistettaneen komission vuoden 2015 työohjelmassa.

Komissio haluaa näkemyksiä yritysvaikutusarviointien kehittämiseksi

Tiedonannossa painotetaan jäsenvaltioiden roolia EU-sääntelyn kansallisessa toimeenpanossa ja niiden vastuuta ylisääntelyn välttämisessä. Myös EK:n mielestä pitää panostaa asianmukaiseen ja tehokkaaseen kansalliseen toimeenpanoon. Tämä edellyttää perusteellista yritysvaikutusarviointia kaikissa ministeriöissä. Yritysvaikutusarviointien kehittämiseksi komissio aikoo uudistaa yritysvaikutusarviointeihin liittyvää ohjeistustaan ja käynnistää asiasta avoimen kuulemisen vielä kesäkuun aikana.

– Komission aktiivisuus lainsäädännön kehittämistyössä on erittäin tärkeää. Se ei kuitenkaan riitä. Parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden on myös kannettava vastuunsa sääntelyn vähentämisessä ja tehostamisessa. Lainsäädännön kehittämistyön tulee lisäksi olla jatkuvasti käynnissä oleva prosessi ja on välttämätöntä, että komissio ja muut toimijat sitoutuvat siihen pysyvästi, Ylänen toteaa.

Komission tiedote REFIT-ohjelman saavutuksista ja jatkotoimenpiteistä

Yksityiskohtainen muistio Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook (scoreboard)