Komissio arvioi jäsenmaiden taloutta – Suomen kiinnitettävä huomiota kilpailukykyynsä

03.05.2013

EU analysoi nykyisin osana uutta tiiviimpää eurooppalaisen talouspolitiikan koordinaatiota myös jäsenmaidensa makrotalouden tasapainoa. Arviot tehdään ns. eurooppalaisen ohjausjakson (European Semester) menettelyssä, jolla sovitetaan yhteen jäsenmaiden ja EU:n talouspolitiikkaa sekä julkisen talouden hoitoa.

Jos jäsenmaissa havaitaan liiallisia makrotalouden epätasapainoja eivätkä maat ryhdy useiden varoitustenkaan jälkeen tarvittaviin korjaustoimiin, maita voidaan rangaista sakkomaksulla, joka on jopa 0,1 % BKT:stä.

Alkuvuodesta komissio tarkasteli kaikkiaan 13 jäsenmaan, myös Suomen, makrotalouden tilannetta. Suomessa erityisiksi tarkastelun kohteiksi oli valittu viennin heikko kehitys sekä asuntomarkkinoiden tilanne ja kotitalouksien velkaantuminen. Komission alustavan arvion mukaan näillä talouden osa-alueilla Suomessa saattaisi esiintyä epätasapainoja.

Elinkeinoelämä: komission viesti otettava todesta

Huhtikuussa valmistuneen selvityksen pääviesti oli, että Suomen vientikehitys ja kilpailukyvyn menetys ovat ongelmallisia ja vaativat tarkkaa huomiota sekä korjaavia toimenpiteitä. Osa Suomen vientimarkkinaosuuksien laskusta johtuu alakohtaisista rakennemuutoksista, mutta komissio alleviivaa myös heikentyneen kustannuskilpailukyvyn merkitystä.

Asuntomarkkinoiden tilanteen ja kotitalouksien velkaantumisen arvioitiin puolestaan olevan pääsääntöisesti hallinnassa.

Vaikka Suomen makrotaloudessa on epätasapainoja, komissio ei kuitenkaan katsonut niitä siinä määrin liiallisiksi, että Suomea kohtaan olisi käynnistetty mahdollisiin sanktioihin johtavia jatkoprosesseja. Tarkastelluista 13 jäsenmaasta Espanjan ja Slovenian makrotalouden epätasapainot todettiin liiallisiksi.

EK:n mielestä tämäntyyppinen talouspolitiikan koordinaatio on lähtökohtaisesti myönteistä, sillä kansalliseen päätöksentekoon saadaan näin ulkopuolinen arvio talouskehityksen ongelma-alueista.

Suomen vientikilpailukyky ja markkinaosuuksien lasku ovat myös kotimaassa yleisesti tunnustettuja ongelmia, ja komission analyysi korostaa erityisesti kustannuskilpailukyvyn palauttamisen tärkeyttä.

Lue lisää:

Yleistä EU:n talouspolitiikan koordinaatiosta (komission sivut):
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm

Maakohtaiset arviot makrotalouden epätasapainosta:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Raportti Suomen tilanteesta:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp135_en.pdf