Komissio tehostaa vuonna 2017 lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa

25.10.2016

Ensi vuonna kautensa puoliväliin tuleva komissio on julkistanut työohjelmansa vuodelle 2017. Toiminnan pääpaino on jo annettujen aloitteiden seuraamisessa, olemassa olevien lakien täytäntöönpanossa ja pidemmän ajan tulevaisuuspohdinnassa. Komissio aikoo antaa uusia aloitteita edellisiä komissioita vähemmän.

Jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsittelyssä on runsaasti elinkeinoelämän kannalta merkittäviä lainsäädäntöaloitteita kuten ehdotus EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi, lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön muuttaminen sekä ehdotus perusteettomien maakohtaisten rajoitusten (geoblokkaus) estämiseksi.

Näiden lisäksi komissiolta on vielä tänä vuonna odotettavissa mm. energiaunionipaketti, lainsäädäntöaloite polkumyynnin vastaiseksi menetelmäksi, http://pokemon-information.info/ lainsäädäntöaloite uudeksi lähestymistavaksi liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen sekä rinnakkain komission ensi vuoden työohjelman kanssa julkaistu yhtiöverotusta koskeva paketti (Lue EK:n uutinen).

Komission ensi vuoden työohjelman mukaan uusia lainsäädäntöehdotuksia annettaan hyvin rajatusti. Tärkeät uudet aloitteet koskevat mm.

1) Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n syventämistä,

2) Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria,

3) EU:n monivuotisia rahoituskehyksiä vuoden 2020 jälkeen ja

4) arvonlisäveroa koskevan toimintasuunnitelman jatkotoimia.

Komissio esittää EU:n tulevaisuusvision ensi maaliskuussa julkaistavassa valkoisessa kirjassa. Sen teemoina ovat mm. Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuus sekä sosiaalisten oikeuksien pilari.

 Päähuomio järkevämpään sääntelyyn

– Elinkeinoelämä on jo pitkään korostanut sitä, että sisämarkkinalainsäädännön jäsenmaakohtaista toimeenpanoa on valvottava tiukemmin ja komission resursseja on suunnattava lainsäädännön toimeenpanoon. Onkin erittäin tervetullutta, että komissio lupaa ensi vuonna kiinnittää erityistä huomiota siihen, että olemassa olevia EU-lakeja sovelletaan asianmukaisesti ja että voimassaolevat lait ovat tarkoituksenmukaisia, EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula toteaa.

Lisäksi komissio on luvannut huomioida vuoden alussa toimintansa aloittaneen sidosryhmien ja jäsenvaltioiden REFIT-foorumin ehdotukset sääntelytaakan keventämiseksi. Määrällisesti uusia aloitteita on edelliseen komissioon verrattuna selvästi vähemmän.

– Komissiolla sekä jäsenmailla ja Euroopan parlamentilla on näytön paikka osoittaa, että ne sitoutuvat yksinkertaiseen, näyttöön perustuvaan, ennakoitavaan ja oikeasuhtaiseen lainsäädäntöön. Onnistunut sääntely vaikuttaa kansalaisten ja yritysten käsityksiin unionin oikeutuksesta, Janica Ylikarjula huomauttaa.

Komission työohjelma vuodeksi 2017: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/atwork/pdf/cwp_2017_en.pdf

Keskeiset uudet aloitteet: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_en.pdf

REFIT-aloitteet: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/atwork/pdf/cwp_2017_annex_ii_en.pdf