Logistiikkaselvitys: kolmannes yritysten kilpailukyvystä tulee logistiikasta

16.05.2012

Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset olivat vuonna 2011 keskimäärin 12 % liikevaihdosta. Yritysten logistiikkatarpeissa korostuu yhä enemmän hankinnan ja tuotannon siirtyminen matalan kustannustason maihin. Kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä 55 % suunnittelee kasvattavansa tuotantokapasiteettia edullisemmissa maissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tekemän selvityksen suomalaisen teollisuuden ja kaupan alan logistiikkatoiminnoista. Selvitys kartoittaa sekä logistiikkapalveluiden tarjoajien että niiden asiakasyritysten kehittymistä.

Selvityksen mukaan keskimäärin 35 % teollisuusyritysten kilpailukyvystä tulee logistiikasta. Suurilla kaupan alan yrityksillä vastaava luku on 43 %. Neljännes teollisuuden ja kaupan suurista ja keskisuurista yrityksistä arvioi logistiikan vaikutuksen olevan jopa yli puolet.

Teollisuuden ja kaupan alan yritysten logistiikkakustannukset olivat Suomessa vuonna 2011 keskimäärin 12 % liikevaihdosta. Näihin sisältyvät myös ulkomailla syntyneet kustannukset. Kuljetuskustannusten osuus oli vajaa 5 %.

Teollisuuden ja kaupan alan logistiikkakustannukset olivat 33 miljardia euroa (35 miljardia euroa 2009), josta yli puolet oli yritysten sisäisiä kustannuksia. Ilman ulkomaisten tytäryhtiöiden osuutta logistiikkakustannukset vastasivat 9 % BKT:sta (10 % v. 2009).

55 % vastanneista yrityksistä suunnittelee kasvattavansa kapasiteettia matalan kustannustason maissa syynä erityisesti tuotannon ja hankintojen matala kustannustaso. Vastaavasti 37 % suunnittelee kapasiteetin kasvattamista Suomessa.

Logistiikka-alan keskittyminen lisääntyy. Logistiikkayritykset ovat yhä riippuvaisempia suuremmista asiakkaistaan. Vuosittain tehtävän selvityksen valossa logistiikan ulkoistaminen ei ole lisääntynyt merkittävästi viime vuosina.

Ympäristöasioiden hallinta on yritysten sisällä paremmassa hallinnassa kuin sidosryhmien yhteistyössä. Vastuunjako on usein epäselvä sopimuksissa toimitusketjun eri osapuolten kesken.

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Kyösti Orre kommentoi selvityksen tuloksia muistuttaen, että logistiikan toimintaedellytysten suhteen Suomen kansallinen vaikutusmahdollisuus on edelleen erittäin merkittävä.

– Suomessa tulee käyttää kaikki keinot, jolla pystymme vahvistamaan yritystemme  kilpailukykyä esim. keventämällä byrokratiaa sekä hillitsemällä verojen ja maksujen korotuksia. Byrokratia ilmenee säädösten muuttumisena ja kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

– Yritysten oman logistisen tuottavuuden vahvistaminen onnistuu parhaiten sähköisten menetelmien laajalla käyttöön otolla. Esimerkiksi digitalisoinnissa olemme muita Pohjoismaita jäljessä. Siirtyminen sähköisiin prosesseihin esim. tilaus-toimitusketjussa tarjoaa paljon tehostuspotentiaalia.

Logistiikkaselvitys on saatavilla kokonaisuudessaan LVM:n kotisivuilta.

Lisätiedot:
Logistiikan asiantuntija Kyösti Orre
puh. 0400 426 134
etunimi.sukunimi@ek.fi