Paremman sääntelyn tieltä käännettävä vielä monta kiveä

18.10.2013

Paremman sääntelyn edistäminen on ollut yksi Euroopan komission kunnianhimoisista pyrkimyksistä jo vuosia. Tarkoitukseen valjastettu REFIT-ohjelma (Regulatory Fitness and Perforance) käy systemaattisesti läpi EU-lainsäädäntöä ja kartoittaa siitä yrityksille aiheutuvaa hallintotaakkaa.

Ohjelma etsii lainsäädännön epäjohdonmukaisuuksia ja tehottomia säännöksiä sekä arvioi mahdollisuuksia säädösten yksinkertaistamiseen tai peräti kumoamiseen. Työssä hyödynnetään yrityksiltä saatua palautetta liiketoimintaa eniten haittaavista normeista.

EK pitää komission hanketta oikeasuuntaisena ja kannatettavana. On tärkeää, että paremman sääntelyn politiikkaa pidetään näkyvästi esillä EU:ssa. Mutta hankkeen pitäisi tuottaa myös tuloksia – valitettavasti saavutukset ovat jääneet tähän saakka laihoiksi.

Komissio konkretisoi keinojaan hallintotaakan vähentämiseksi

Komissio julkisti lokakuun alussa REFIT-tiedonannon, jossa se tarkentaa, miten EU-lainsäädäntöä aiotaan yksinkertaistaa ja yrityksille koituvaa hallintorasitusta vähentää. Vastaisuudessa seurataan muun muassa, voidaanko hallinnollisia velvoitteita vähentää jäsenvaltioissa.

Tavoitteena on myös helpottaa parhaiden käytäntöjen vertailua, jotta lainsäädännön täytäntöönpano sujuisi mahdollisimman helposti. Velvoitteiden täytäntöönpanon helpottamiseen tähdätään erityisesti pk-yrityksissä.

Lisäksi komissio listaa neljä kokonaisuutta, joihin se kiinnittää erityistä huomiota:

1. Vireillä olevat aloitteet, joiden toteutuminen vähentäisi hallinnollista taakkaa
Esimerkki tähän ryhmään kuuluvasta hankkeesta on yli kymmenen vuotta valmistelussa ollut yhtenäinen yritysveropohja EU:n sisämarkkinoille.

EK huomauttaa, että vaikka yhtenäiseen yritysveropohjaan siirtyminen lähtökohtaisesti vähentäisi hallinnollista taakkaa, konsernitason verotettavan tulon hallinnointi yrityksessä saattaisi kuitenkin toimia päinvastaiseen suuntaan ainakin aluksi.

2. Uudet aloitteet
Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi yhdenmukainen alv-ilmoitus EU-alueelle sekä yhtiöoikeudellisten direktiivien yhdistäminen yhdeksi direktiiviksi. EK kannattaa yhdenmukaista alv-ilmoitusta, jonka käsittely saattaa edetä nopeastikin.

3. Ajan kuluessa tarpeettomiksi muuttuneet säädökset, jotka voitaisiin kumota
EK toteaa, että tällaisten säädösten kumoamisen hallinnollista taakkaa vähentävä vaikutus voi jäädä minimaaliseksi.

4. Tarkempaan arviointiin otettavat säädökset
Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi teollisuuden ja työelämän säännökset. EK on tyytyväinen, että teollisuuden ja työelämän sääntely otetaan läpivalaisuun.

Kaikkien EU-toimielinten sitouduttava tavoitteeseen

Komissio nostaa tiedonannossa esiin elinkeinoelämällekin tärkeän vaatimuksen: Euroopan parlamentin ja neuvoston on sitouduttava aidosti paremman sääntelyn edistämiseen.

Ylevistä periaatteista huolimatta EU-instituutiot elävät todellisuudessa omissa siiloissaan, joissa toimintaa ohjaavat muut pyrkimykset kuin todellinen huoli eurooppalaisen yritystoiminnan menestyksestä. Komission uudistushankkeet johtavat harvoin tavoiteltuun lopputulokseen, koska hankkeet vesittyvät helposti neuvoston ja parlamentin käsittelyssä.

Suomalaiset yritysjohtajat ovat viime aikoina kritisoineet voimakkaasti EU-sääntelyn haittoja ja lisäkustannuksia. Esimerkkejä riittää rikkidirektiivistä rahoitusmarkkinasääntelyyn, taloudellisen raportoinnin normimuutoksista bioenergian hyödyntämisen uhkiin, julkisten hankintojen raskaasta sääntelystä vuosilomasääntelyn yllättäviin muutoksiin ja niin edelleen.

Myös EK tähdentää, että REFIT-ohjelma on otettava EU:ssa tosissaan. Se ei saa jäädä vain yhdeksi jalomieliseksi tavoitteeksi muiden joukkoon tai pahimmassa tapauksessa viedä sääntelyä yrityksille huonompaan suuntaan.

Lue lisää REFITistä ja linkki tiedonantoon:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/20131002_2_en.htm

Lisätietoja:
Asiantuntija Hannu Ylänen
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2246

Asiantuntija Eeva Kolehmainen
etunimi.sukunimi@ek.fi
phone: +32 474 048 831