Paremman sääntelyn uudistusohjelma hyväksytty EU:n komissiossa

Uudistusohjelma kattaa EU:n lainsäädännön kaikki valmisteluvaiheet. Kantavana ajatuksena on tehostaa säädösten vaikutusten arviointia sekä lisätä läpinäkyvyyttä. Samalla REFIT-ohjelmaa terävöitetään.

19.5. hyväksytyn ohjelman ytimessä on kehittää lainsäädäntötyön vaikutusten arviointia. Tämä koskee sekä uusia säädöksiä että vanhoihin tehtäviä muutoksia. Samoin voimassa olevaa lainsäädäntöä tullaan tarkastelemaan systemaattisesti.

Uudistusohjelma sisältää myös runsaasti käytännön uudistuksia, joilla komissio pyrkii nopeastikin parantamaan sääntelyprosessien avoimuutta ja parantamaan eri sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksia.

Tavoitteena sitouttaa myös EU:n parlamentti ja neuvosto

Komissio haluaa alkaa soveltamaan uusia toimintatapoja välittömästi omassa lainvalmistelu- ja arviointityössään. Tämän lisäksi komissio käynnistää neuvottelut EU:n parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta se saisi ne liittymään uudistusohjelmaansa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Komission tavoitteena on sitouttaa parlamentti ja neuvosto seuraaviin uudistuksiin:

  • EU:n keskeiset toimielimet sitoutuvat REFIT-ohjelmaan.Vaikutustenarviointeja tehdään lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa.
  • EU:n sääntelyn tuloksellisuutta seurataan jatkuvasti ja entistä perusteellisemmin.
  • Lainsäädäntötyön suunnittelua koordinoidaan tehokkaammin mm. järjestämällä kuulemisia komission työohjelmasta.
  • Komission, neuvoston ja parlamentin välisten kolmikantaneuvottelujen avoimuutta lisätään.
  • Ylisääntelyä karsitaan huomioiden myös EU:n lainsäädännön toimeenpano jäsenmaissa.

REFIT-ohjelmaa vahvistetaan

Osana komission uudistusohjelmaa REFIT-ohjelmaa terävöitetään, jotta sillä saavutetaan entistä konkreettisempia tuloksia. REFIT uudistuu seuraavien tavoitteiden mukaisesti:
Parempi kohdentaminen: keskitytään ongelmallisimpiin tehottomuutta ja turhaa byrokratiaa aiheuttaviin säädöksiin.
Kvantifiointi: jokaiseen REFIT-ehdotukseen liitetään arviot potentiaalisista hyödyistä ja kustannussäästöistä, joiden toteutumista seurataan pitkin matkaa.
Osallistaminen: Perustettavan REFIT-foorumin kautta kootaan ehdotuksia EU:n lainsäädännön parantamiseksi.
Kytkös poliittiseen päätöksentekoon: REFIT-toimista tulee olennainen osa komission vuotuista työohjelmaa ja sen vuoropuhelua parlamentin ja neuvoston kanssa.

Komission aloite keskittyy oikeisiin asioihin

On tärkeää, että komission tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat konkreettisia, kommentoi uudistusohjelmaan tutustunut EK:n asiantuntija Hannu Ylänen:

– Vaikuttaa siltä, että komissio on nyt tosissaan. Sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, lainsäädäntöprosessin avoimuuden parantaminen ja vaikutusarviointeihin panostaminen ovat olennaisia elementtejä paremman ja tehokkaamman sääntelyn aikaansaamiseksi. Jos uudistukset toteutuvat, niillä pystytään vastaamaan niin elinkeinoelämän kuin kansalaistenkin odotuksiin fiksusti toimivasta unionista.

Tutustu komission uudistusohjelmaan tarkemmin.