Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

06.04.2021

Oikeusministeriö | 16.3.2021 | VN/146/2021

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n 5 momentin väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan väliaikaisesta muuttamisesta.

EK:n lausunto

Yleiset huomiot ehdotetuista muutoksista

EK on ollut edustettuna esitystä valmistelleessa työryhmässä ja tukee lähtökohtaisesti väliaikaisen lain jatkoa. Pidämme perusteltuna esityksen lähtökohtaa pyrkiä auttamaan yrityksiä vaikeassa koronatilanteessa.

Yleiset huomiot esityksen vaikutuksista

EK arvioi, että esitys voi auttaa jossain määrin koronatilanteen vuoksi tilapäisesti maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä. Toisaalta tratan käyttörajoituksen vuoksi tosiasiassa maksukyvyttömälle yritykselle voidaan myöntää edelleen lisää luottoa, mikä voi vaikeuttaa joidenkin yrityksien toimintaa.

Tulisiko tratan käyttökielto tiettyjen velallisten osalta (väliaikainen laki (1069/2020) 7 § 2 ja 5 mom.) olla voimassa 30.9.2021 tai 31.12.2021 asti vai jopa tätä pidempään?

EK katsoo, että tratan käyttörajoituksien tulisi olla voimassa 30.9.2021 asti. Kiinnitämme  huomiota siihen, että tratan käyttörajoituksen jatkaminen tuota pidemmälle olisi ongelmallista, koska se voisi lisätä ylivelkaantumista, kun yrityksille myönnettäisiin luottoa mahdollisista pysyvistä maksuvaikeuksista huolimatta.

Tulisiko tratan protestointiaika (saatavien perinnästä annettu laki (31/2013) 7 § 5 mom. ja luottotietolaki (527/2007) 24 § 1 mom. 7 kohta) pidentää 14 vai 21 päivään?

EK katsoo, että tratan protestointiaikaa voidaan pidentää 14 päivään. Tätä pidempää
protestointiajan pidentämistä emme pidä perusteltuna.

Lausuntopalvelu