EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

14.09.2023

Valtiovarainministeriö | 29.8.2023 | VN/23773/2023

Maapohjan kiinteistöveron alaraja on nykyisin 0,93 prosenttia. Esitetty korotus, 0,37 prosenttia, olisi tähän mennessä suurin yleisen veroprosentin korotus. Edellinen tämän tasoinen korotus oli vuoden 2000 alusta voimaantullut 0,30 prosentin korotus. Kiinteistöjen verotusarvojen taso on nykyisin lisäksi korkeampi.

Suurin osa kiinteistöveron veropohjasta on pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten kunnissa. Esitetystä alarajojen korotuksesta seuraava laskennallisten kiinteistöveroprosenttien nousu lisää valtionosuuksien tasauksessa huomioon otettavaa laskennallista kiinteistöveroa suhteellisesti eniten pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten kunnissa. Korotus kiristää verotusta lähinnä pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten kunnissa, joissa ei olisi välttämättä tarvetta kiristyksiin. Nämä kunnat eivät myöskään hyödy veroprosentin korotuksesta täysimääräisesti, sillä ne menettävät osan korotuksen tuotosta valtionosuuksien pienenemisenä.

Korotus on ongelmallinen pääkaupunkiseudun kunnissa sen vuoksi, että niiden on kiinteistöverolain 12 b §:n perusteella määrättävä rakentamattomille rakennuspaikoille korotettu veroprosentti, jonka on oltava vähintään 3 prosenttia yleistä veroprosenttia korkeampi. Näin ollen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti olisi vähintään 4,30 prosenttia. Korotuksen voimaantulon ajankohta on erittäin huono nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa rakennushankkeita on aloittamatta saaduista luvista huolimatta.

Lausuntopalvelu