Esitys viestintämarkkinamaksun korottamiseksi (EK-2012-303)

03.09.2012

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta lausuntoa esityksestä viestintämarkkinalain 15 a §:n 2 momentin muuttamiseksi. Muutoksella on tarkoitus korottaa viestintämarkkinamaksun maksuyksikön suuruutta 350 eurosta 430 euroon. Korotuksen tarkoituksensa on kattaa kaikki Viestintävirastolle aiheutuvat kustannukset, jotka syntyvät viestintämarkkinalaissa säädettyjen teleyrityksiä koskevien virastolle kuuluvien valvontatehtävien hoitamisesta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK vastustaa nyt tehtyä esitystä. Korotus olisi noin 23 %:n suuruisena huomattavan iso ja istuu huonosti tämänhetkiseen talouden kuvaan. Korotusta perustellaan yleisellä hintatason korotuksella ja viestintämarkkinalakiin aiemmin tehdyllä muutoksella, jonka perusteella ollaan tarkentamassa yleispalveluvelvoitteen toteuttamista vammaisten käyttäjien osalta.

Kun edellä mainittua viestintämarkkinalain muutosta valmisteltiin, asianomaisessa hallituksen esityksessä HE 238/2010 vp todettiin, että yleispalveluvelvoitteen laajennus koskemaan vammaisten käyttäjien oikeuksia merkitsee Viestintävirastolle lisätehtävää, mutta se on hoidettavissa viraston nykyisillä henkilöstövoimavaroilla. EK käsityksen mukaan lisätehtävät tulisi hoitaa asianomaisen esityksen mukaisesti viraston toimintoja tehostamalla ja virtaviivaistamalla yleispalvelun toteutumisen valvontatehtäviä. Viraston yleispalvelun valvontatoimet on koettu hallinnollisesti tarpeettoman raskaiksi.

Suomi EU:n yhtenä jäsenvaltiona on sitoutunut yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen. Viestintäviraston valvontatehtävien järkevä keventäminen voisi olla yksi askel tämän sitoumuksen toteutuksessa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen