EU:n toimintapolitiikka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

EU Commission initiative | Money laundering & terrorism financing – action plan

EK:n lausunto Suomen kantaan komission toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä 

EK uudistaa asiassa aiemmin lausumansa. Lisäksi esitämme seuraavan.  

EU:n yhteisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn laatiminen 

On totta, että EU:n rahanpesun ja terrorismin vastaista sääntelyä on pantu täytäntöön eri tavoin jäsenvaltioissa ja osittain asetettu sellaisia lisävaatimuksia, jotka ylittävät EU:n lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset. Seurauksena on ollut jossain määrin hajanainen lainsäädäntö EU:n alueella, mikä on aiheuttanut lisäkustannuksia ja rasitteita rajat ylittäviä palveluja tarjoaville sekä johtanut jossain määrin siihen, että yritykset oikeutetusti rekisteröityvät sinne, missä sääntely on lievempää.  

EK yhtyy arvioon, jonka mukaan rajat ylittäviä kysymyksiä koskevan vastuunjaon epäselvyydet ovat johtaneet direktiivin erilaisiin tulkintoihin eri jäsenvaltioissa, mistä on koitunut haittaa sisämarkkinoille. Sen sijaan pidämme epäselvänä sitä, missä määrin ongelmaa olisi mahdollista korjata sääntelyn yksityiskohtaisuuden lisäämisellä. Kokemukset menneistä lainsäädäntöhankkeista ovat osoittaneet, ettei yksityiskohtainenkaan EU-asetus kykene eliminoimaan tulkintaepäselvyyttä kokonaan.  

Komission näkemyksen mukaan sääntöjen tulkinnassa ja soveltamisessa esiintyvien erojen rajoittamiseksi tietyt rahanpesudirektiivin osat olisi muutettava asetuksessa säädetyiksi suoraan sovellettaviksi säännöksiksi. Asetukseen olisi sisällyttävä vähintään säännökset ilmoitusvelvollisista, asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta, sisäisistä tarkastuksista, raportointivelvoitteista sekä tosiasiallisia edunsaajia koskevista rekistereistä ja pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmistä. Lisäksi erityissääntöjen osalta yhdenmukaistaminen voitaisiin toteuttaa antamalla yksityiskohtaisempia säännöksiä delegoiduilla asetuksilla tai täytäntöönpanoasetuksilla, joilla mukaudutaan muuttuviin tilanteisiin. Komissio esittää vuoden 2021 alussa perusteellisen vaikutustenarvioinnin pohjalta lainsäädäntöehdotuksia yhtenäisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamista koskevan lainsäädännön laatimiseksi. 

Suhtaudumme yllä mainittuihin esityksiin varauksellisesti. EK pitää erittäin tärkeänä huolellisten vaikutustenarvioinnin tekemistä riittävän ennakollisesti, jotta mahdollisista lainsäädäntöesityksistä kyetään käymään tarvittava keskustelu esitysten tarkoituksenmukaisuudesta. Ilmoitusvelvollisten ja yritysten hallinnollinen taakka ei saisi kasvaa.  

Pidämme hyvänä perusmuistiossa esitettyjä arvioita esitysten vaikutuksista. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kannalta korkeariskiseksi kolmanneksi maaksi toteamisella voi olla hyvin laajamittaiset vaikutukset taloudellisiin suhteisiin kyseisen maan kanssa. Tehostetun asiakkaan tuntemisvelvollisuuden toteuttaminen on hyvin vaativaa ilmoitusvelvollisten kannalta ja saattaa johtaa käytännössä asiakassuhteesta kieltäytymiseen tai asiakassuhteen lopettamiseen. 

EU Commission: Money laundering & terrorism financing – action plan