Lausunto julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE 2014 TAVARAT ja JYSE 2014 PALVELUT) tehtävästä muutoksesta

Valtiovarainministeriö | 31.3.2022 | VN/9782/2022 |

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

EK:lla ei ole huomautettavaa JYSE -sopimusehtojen lisäykseen. Ehdotettu muutos selkiyttää pakotesääntelyn merkitystä suhteessa hankintasopimuksiin ja yhtenäistetään käytäntöjä julkisissa hankinnoissa. EU:n asetus on kaikilta osin velvoittavaa ja suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa.

Pakotteet edellyttävät tunnistamaan yritysten omistussuhteista ja määräysvaltaa. Ministeriön kirjelmän liitteenä on malli ”toimittajan vakuutus pakotteista ja sopimusehtojen täydentäminen”. Tältä osin EK esittää, että mallissa toimittajalle siirrettyjen selvitysvelvollisuuksien osalta, jotka velvollisuudet ovat hyvin kattavat erityisesti alihankkijoiden osalta, valtio harkitsee ajanmukaisemman työkalun kehittämistä pikaisella aikataululla. Yksittäisillä toimittajilla tai hankintayksiköillä ei ole käytännön osaamista eikä välttämättä työkaluja/ tiedonsaantimahdollisuuksia taustojen riittävään selvittämiseen. Joskus kyseessä on monimutkaiset omistusjärjestelyt.

Mallissa toimittajille siirretyt velvollisuudet ovat painavat. Jos kyse on taustojen selvittämisestä ”vain” sen osalta, ettei toimitusketjussa ole pakotteiden kohteena olevia toimijoita tai vaikka vähän laajemminkin taustojen selvittämisestä, näihin tarpeisiin löytyy kaupallisia palveluita. Palvelu on maksullista, ja jos ajoja tarvitsee tehdä usein ja toistuvasti, on kyse jo merkittävästä vastuun ja kustannusten synnyttämisestä toimittajalle.

Ministeriön laatimassa mallissa on myös todettu kohdassa 3), että mikäli toimittaja rikkoo liitteessä mainittuja vakuutuksia, on toimittaja velvollinen korvaamaan hankintayksikölle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta. Tämä kohta on poikkeuksellisen ankara tilanteessa, jossa toimittajalta puuttuu tahallisuus. Vahingon laskemisen osalta malli kaipaa myös täsmennystä, mitä vahinkoja tarkoitetaan – ovatko myös välilliset vahingot korvattava ja mitä ne olisivat. Mitä tarkoitetaan syntyneellä vahingolla? Kyseinen klausuuli on sellaisenaan altis tulkinnalle ja myös altis karsimaan tarjoajia.