Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (EK-2013-115)

17.05.2013

Suomen elinkeinoelämän logistiikkakulut ovat useita prosenttiyksiköitä suuremmat kuin tärkeimpien keskieurooppalaisten kilpailijamaiden yritysten. Suomessa sisämaan kuljetustonneista hoidetaan lähes 90 % kuorma-autokalustolla.

On erittäin hyvä, että liikenne- ja viestintäministeriö on muuttamassa asetusta ajoneuvokaluston mitoista ja massoista sallimalla suuremmat mitat ja massat. Tällöin yksikkörahtikustannukset saadaan kilpailukykyisemmiksi kilpailijamaiden kustannuksiin verrattuna. Mitta- ja massamuutos hyödyttää erityisesti metsä-, kemian- ja kaivosteollisuutta sekä maansiirtokuljetuksia. Asetus on nopeasti saatava voimaan, jotta logistiikan kustannuskilpailu-kykyä päästään parantamaan.

Lisäksi esitetään eräitä yksityiskohtaisimpia muutosehdotuksia asetus-luonnokseen:
– Asetuksen § 23, kohta 2, ehdotetaan muutettavaksi siten, että seitsemänakseliselle ajokalustolle hyväksytään uudeksi painorajaksi 64 t, jos se on otettu käyttöön ennen 1.11.2013. Ehdotettu siirtymäaika tälle kalustolle 30.4.2018 saakka tulisi poistaa ja hyväksyä käyttöön kaluston eliniän loppuun saakka.
– 3-akseliselle kuorma-autolle tulisi hyväksyä pysyvä korotus 26 t => 28 t. Näin tällainen auto sopii kahdeksanakselisen ajoneuvoyhdistelmän vetoautoksi ja voidaan siten hyödyntää hyvin myös jakelutoiminnassa. Yhdistelmän perävaunussa tulisi hyväksyä lisäksi yksittäispyörät ja yhdistelmän kokonaismassaksi 68 t. Lisäksi autojen tehoksi riittäisi 321 kW.
– Kappaletavaran VAK-kuljetuksissa tulisi sallia ajoneuvo 68 tai 64 tonnin kokonaispainoin ilman vaatimusta perävaunun paripyöristä 8-akselisella yhdistelmällä (3+5). Tarvittaessa voidaan turvallisuussyistä kuljetuksessa rajata tiettyjä vaarallisia aineita pois tästä oikeudesta.
– Paripyörävaatimus tulisi kohdistaa niihin raskaampiin ajoneuvoihin tai yhdistelmiin, jotka liikkuvat alempiasteisilla väylillä tai muuten sellaisissa kuljetuksissa (maansiirto, kaivos), että paripyöristä on apua ajoneuvon liikkuvuuden kannalta.
– Asetuksen § 23, kohta 5 tulisi muuttaa siten, että 60 tonnin rajan vaatimusta ei sovelleta vaarallisten aineiden tai muihin säiliökuljetuksiin silloin, kun yhdistelmä on hyväksytty vaaral-listen aineiden kuljetuksiin ja sitä käytetään pääosin kaupallisiin VAK -kuljetuksiin. Ajoneuvossa on oltava tällöin 8 akselia, joista 4 vetoautossa ja lisäksi perävaunussa voidaan käyttää yksittäispyöriä. Yhdistelmän paino voi olla tuolloin 68 t.
– Asetuksen § 46, momentin 1 lause ”Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että ajoneuvon painopiste on korkeammalla kuin ajoneuvolle on teknisesti sallittu”, olisi poistettava, koska k.o. momentin määräys on riittävä ilman mainittua lausetta.
– Aivan uutena ajoneuvona VAK-säiliökuljetuksiin tulisi hyväksyä 4+4 puoliperävaunuyhdistelmä, jossa on neljä akselia vetoautossa ja neljä akselia perävaunussa. Kyseinen malli on vakaa ajettava ja investoinniltaan erittäin kilpailukykyinen. Ruotsissa on käytössä lähes vastaavia ajoneuvoja.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infra ja ympäristö

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala