Lausunto avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

23.11.2020

Valtiovarainministeriö 12.10.2020 VN/16660/2020

Linkki lausuntopalveluun

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Tiedonhallintalain ja julkisuuslain muutokset

Onko ehdotuksella vaikutuksia, joita ei ole vielä tunnistettu, erityisesti lakien soveltamisalassa oleviin organisaatioihin? Millaisista vaikutuksista on kyse
tai miten niitä olisi mahdollista arvioida tarkemmin?

Tältä osin viitataan Finanssiala ry:n vastaukseen. Tiedonhallintalakiin ehdotettavia uusia asiakokonaisuuksia (24 a, 24 b §§) ei tule soveltaa lakisääteistä vakuutustoimintaa harjoittaviin yhteisöihin.

Ehdotuksessa ja direktiivissä ei velvoiteta rajapintojen, jotka olisivat nimenomaan avoimia, käyttöön. Mitä mieltä olette väitteestä, että viranomaiset oman harkintansa mukaan käyttäisivät avoimia rajapintoja joka tapauksessa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista?

Tarkoituksenmukaisuusharkinta on oikeutettu, etenkin jos se tarkoittaa vapaaehtoista, mahdollistavaa rajapintojen luontia viranomaisten toimesta. Viranomaisten tulisi aktiivisesti pyrkiä tunnistamaan datavarantojen käyttömahdollisuudet ja lähtökohtaisesti aina luoda dynaamiset rajapinnat, milloin se on perustelua hyötynäkökulmasta.

Harkinnanvaraisuuden ei tule kuitenkaan vesittää direktiivin tarkoitusta siten, että tästä johdettaisiin velvollisuuksia muille toimijoille toimia samoin.

Laki eräiden julkisten yritysten tietojen uudelleenkäytöstä

Avoimen datan direktiiviin ei sisälly julkisten yhtiöiden yleistä velvoitetta sallia niiden tuottamien asiakirjojen uudelleenkäyttö. Päätös tulisi edelleen jättää asianosaiselle
julkiselle yritykselle.

Soveltamisalan yritysten osalta niitä sääntelee useita erityislakeja, myös datanjaon osalta (esimerkiksi postilaki ja liikennepalvelulaki). Näiden osalta ei ole täysin selkeää, miten yhteensovittaminen nyt ehdotetun mukaisen yleislain kanssa on tehty. Erityisesti on kiinnitettävä huomioon liikesalaisuuksien suojaan, ja rajanveto yleispalveluvelvollisuuden alainen ja kilpailulle avoimen toiminnan välillä on oltava selkeä jo kilpailuneutraliteetin vuoksi.

Esitysluonnoksessa viitataan uudelleenkäytön erityisestä sallimisesta kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin tilanteessa, jossa julkisella yhtiöllä ei ole nimenomaista sallimisvelvoitetta. Julkinen yhtiö voi siis itse päättää sallimisesta. Ei kuitenkaan ole uudelleenkäytön osalta täysin selvä, mikä toimi katsotaan erityisesti sallimiseksi uudelleenkäyttöön. Esimerkiksi lainsäädännössä määrätty julkaisuvelvollisuus ei itsessään ole välttämättä uudelleenkäytön sallimistoimi. Tätä tulisi jatkotyössä selventää, miltä osin viitataan Energiateollisuus ry:n lausuntoon asiassa.

Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä

EK kannattaa ehdotusta.

Tutkimustoimintaa tapahtuu myös yhteistyössä yritysten ja muiden tahojen kanssa, joten jatkossakin tulee ottaa huomioon erityisesti IPR:ien ja liikesalaisuuksien välttämätön suojelu. Projektien rahoituksessa tulee ottaa huomioon myös datan avaamisen kustannukset ja niiden jako etukäteen.

Arvokkaat tietoaineistot

Onko toimialallanne tai toiminnassanne tunnistettu tietoaineistoja, jotka mahdollisesti tai todennäköisesti tultaisiin komission toimesta säätämään arvokkaiksi tietoaineistoiksi?

Arvokkaiden tietovarantojen osalta on syytä palata valmisteluun, kun komission ehdotus on tältä osin valmistunut.

Jatkovalmistelussa on syytä selkeyttää, etteivät muut velvoitteet (kuten julkisuusvelvoite, velvollisuus pitää asiakirja saatavilla tai jatkokäytön salliminen) itsessään luo myös arvokkaita tietoaineistoja ja rajapintoja koskevia velvoitteita.