Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (EK-2014-99)

03.06.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi.

Yleistä

Asetusluonnos liittyy ns. yritystukilain uudistamiseen. Uudistuksen tavoitteena on yritystoiminnan kehittämiseksi tarkoitetun avustusjärjestelmän yksinkertaistaminen, tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen. Uudistetun yritystukilain mukainen tukijärjestelmä rakentuu kahden avustusmuodon, yrityksen kehittämisavustuksen ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen, varaan.

EK kannattaa yritystukilain uudistamista ja sen perusteella annettavaa uutta asetusta.

EK korostaa, että yritystukilainsäädännön uudistamisen yhteydessä tapahtuva tukijärjestelmän yksinkertaistaminen ja muiden tuki-instrumenttien yhdistäminen yrityksen kehittämisavustukseen ei saa tosiasiassa johtaa pk-yrityksille tärkeiden vaikuttavien ja toimivien tukien lakkaamiseen. Näitä tukia tulee edelleen voida myöntää yrityksen kehittämisavustuksena myöntämisedellytysten täyttyessä.

De minimis tuen -käyttöä tulisi välttää

Asetusluonnokseen liittyvän muistion mukaan tarkoitus on, että kehittämistoimenpiteisiin myönnettävä yrityksen kehittämisavustus myönnettäisiin jatkossa useimmissa tapauksissa de minimis –tukena. Perusteena tälle on tukijärjestelmän yksinkertaistaminen.

EK:n näkemyksen tuen myöntämisen tulisi pääsääntöisesti perustua de minimis –perusteen asemesta ryhmäpoikkeusasetukseen tai erilliseen tukiohjelmaan silloin kun se on mahdollista. De minimis –tuen käyttö voi sitä koskevien määrällisten rajoitusten ja tuen kumuloitumisen vuoksi johtaa hankalasti ennakoitaviin ongelmiin ja se voi myös estää muiden de minimis –tukien, kuten Tekesin ja Finnpartnershipin tukien, saamisen yrityksen toimintaan. On myös huomattava, että rajanveto investoinnin ja muun kehittämistoimen välillä ei ole aina yksiselitteinen.

Vuokramenojen tukikelpoisuutta tarkasteltava myös ryhmäpoikkeusasetuksen valossa

Koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuviin menoihin liittyvä avustus myönnettäisiin asetusluonnoksen mukaan aina de minimis –tukena. Perustelumuistion mukaan tämä johtuu ryhmäpoikkeusasetuksen ja suomalaisen vuokrauskäytännön eroista, minkä vuoksi tukea ei voida antaa ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti. EK:n mielestä on sinänsä perusteltua myöntää tuki de minimis –tukena ryhmäpoikkeusasetuksen alan ulkopuolella, mutta mahdollisuutta ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiseen tukeen ei tulisi sulkea pois tilanteessa, jossa vuokrauksesta on sovittu ryhmäpoikkeusasetuksen edellytykset täyttävällä tavalla. EK viittaa lisäksi edellisessä kappaleessa de minimis –tuesta lausuttuun.

Projektikirjanpidon vaatimusta teknisesti täsmennettävä

Projektikirjanpidon vaatimusta koskeva asetusluonnoksen 21 § sisältää EK:n näkemyksen mukaan teknisesti ongelmallisia kysymyksiä aiheuttavia vaatimuksia, kuten IFRS-tilinpäätöskäytäntöä noudattavan projektikirjanpito, projektikirjanpidon suhde kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitoon, sekä erillinen kustannuspaikka tai tili. Koska viime kädessä säännöksen tarkoituksen on mahdollistaa avustuksen käytön audit trail yrityksen kirjanpidon perusteella, EK ehdottaa säännöksen kirjaamista yksinkertaisempaan muotoon sen soveltamisen helpottamiseksi.

Avustuksen saajan tulee kirjanpidossaan järjestää hankkeen seuranta siten, että avustuksen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
johtaja