Sähköisen viestinnän sisämarkkinoita koskeva asetusehdotus ja televiestinnän sisämarkkinoita koskeva tiedonanto (EK-2013-340)

06.11.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta saada lausua Sähköisen viestinnän sisämarkkinoita koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä. EK esittää kunnioittaen seuraavaa.

Yleiset huomiot

EK kannattaa valtioneuvoston tavoin sääntelyn tavoitetta EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden luomisesta, mutta näkee kuten valtioneuvostokin keinojen johtavan liian voimakkaaseen harmonisointiin, jossa Suomen mahdollisuudet kehittää sääntelyä alueelliset näkökohtamme huomioiden heikkenevät.

Yleisellä tasolla pidämme tärkeänä huolehtia, että turhaa sääntelyä purettaisiin ja siten huolehdittaisiin siitä, että kansallisilla toimijoilla olisi jatkossakin mahdollisuus investoida verkkoihinsa ja palveluihinsa eikä ajettaisi heitä sääntelyn johdosta toimintakyvyttömiksi. Investointimahdollisuuden turvaaminen alueellisille toimijoille mahdollistaa myös innovaatiotoiminnan ja turvaa viestintä- ja sisältöpalveluiden tarjonnan loppukäyttäjän saataville.

Radiotaajuudet

EK yhtyy valtioneuvoston kantaan taajuuksien harmonisointitavoitteen ja kansallisen päätösvallan välisestä rajanvedosta sekä komission veto-oikeuden laajuudesta joka voisi olla omiaan hidastamaan kansallista päätöksentekoa taajuuksien käytöstä ja luomaan epävarmuutta kotimaisten yritysten toimintaan.

Verkkoneutraliteetti

Verkkoneutraliteetti nähdään kaikkien toimijoiden kohdalla periaatteessa tavoiteltavana asiana, mutta teleyritykset näkevät liikenteenhallinnan välttämättömänä verkkojen ja palvelujen toimivuuden turvaamiseksi, kun mediayritykset ja muut sisällöntarjoajat katsovat, ettei verkon liikennettä tulisi voida rajoittaa tiettyihin osoitteisiin tai tietyn tyyppiseen liikenteeseen.

EK katsoo, että verkon toiminnan kannalta välttämätön liikenteen hallinta on tarpeellista. Viestinnän moniarvoisuuden toteutumisen kannalta pidämme kuitenkin verkkoneutraliteettia erittäin tärkeänä verkossa toimivien sisällöntarjoajien näkökulmasta. Verkon eri toimijoiden tasapuolinen kohtelu on edellytys toimivalle kilpailulle eikä sääntelyllä saa heikentää veron sisältöpalveluiden ja loppukäyttäjän asemaa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja