Väliaikainen poikkeaminen yhteisölainsäädännön kokousmenettelyä koskevista säännöksistä

Oikeusministeriö | 31.3.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta
osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalasta, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Elinkeinoelämän keskusliitto ry (EK) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

On tärkeää, että poikkeusoloissa voidaan nopeasti väliaikaisen lainmuutoksen avulla helpottaa erilaisten yhteisöjen sääntömääräisten kokousten järjestämistä. Esimerkiksi yhtiökokousten läpivieminen on tärkeää, jotta yritysten ja osakkeenomistajien kannalta tärkeät päätökset saadaan tehtyä. Kiitämme oikeusministeriötä nopeasta reagoinnista ja toivomme, että lainmuutos saadaan mahdollisimman pikaisesti voimaan.

Kannatamme ehdotettuja väliaikaisia muutoksia osakeyhtiölakiin ja muuhun yhteisölainsäädäntöön.

Kiinnitämme kuitenkin huomiota ehdotuksessa kuvattuun osakkeenomistajien vastaehdotus -konstruktioon, joka ei riittävästi huomioi hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osallistumista yhtiökokoukseen. Käytännössä pitkän säilytysketjun toisessa päässä olevat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät yksinkertaisesti ehtisi reagoida kokouskutsun jälkeen tulleisiin ehdotuksiin.

Haasteeksi käytännössä muodostuisi nyt ehdotettu mahdollisuus äänestää vastaehdotuksesta. Yhtiökokouskutsuun nyt ehdotetut maininnat tästä tulisi poistaa. Ehdotamme siis seuraavaa tekstiä poistettavaksi HE -luonnoksen kohdan 2 § Osakeyhtiölaki, osalta: ”Lisäksi äänestykseen on otettava vastaehdotusten tekemiseen varatulla tavalla ja ajassa1 yhtiölle tullut ehdotus, jos ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on vastaava osuus yhtiön kaikista osakkeista2. Muista vastaehdotuksista ei tarvitse äänestää. Kaikissa päätettävissä asioissa äänestysvaihtoehtoina on oltava kyllä ja ei, jos on vain yksi ehdotus.” Tämän lisäksi saman pykäläkohdan viimeisen kappaleen loppuun olisi selkeyden vuoksi hyvä lisätä lause ”Vastaehdotuksista ei äänestetä”. Tämän lisäksi HE -luonnoksessa olevien alaviitteiden 20 ja 21 mukainen sisältö, joissa kuvataan tarkemmin tämä vastaehdotuksista äänestäminen, tulisi poistaa lopullisesta hallituksen esitysluonnoksesta.

Viittaamme teknisempien yksityiskohtien osalta Listayhtiöiden neuvottelukunnan
lausunnossa esitettyihin yksityiskohtaisempiin kommentteihin.