Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteet

09.02.2021

Valtiovarainministeriö | 16.12.2020 | VN/22443/2020

Linkki lausuntopalveluun

Pyydämme antamaan lausuntonne jaotellen sen esityksen pykälien mukaisesti

2 § Tavoitteet

EK tukee lain tavoitetta valtion tehtävien tuloksellisesta hoitamisesta sekä palvelujen järjestämisestä siten, että ne vastaavat eri asiakasryhmien tarpeeseen. Lain tavoitteeksi on myös kirjattu alueiden elinvoiman tukeminen, jolla viitataan muun muassa mahdollisuuksiin yritystoiminnan syntymiseksi tai hakeutumiseksi alueelle.

Yritysten merkitys alueiden hyvinvoinnille on suuri. Sujuvat viranomaispalvelut ovat EK:n selvitysten mukaan yksi tärkeimmistä hyvä alueellisen yritysilmapiirin osatekijöistä. EK katsookin, että tavoitteissa olisi syytä mainita painokkaammin, että lainsäädännön tavoitteena on myös yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja turvaaminen sekä elinkeinoelämän muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen.

Valtion alueellisen läsnäolon strategian mukaisesti valtion palveluiden järjestämisen lähtökohtana ovat ensisijaisesti kattavat sähköiset palvelut, joita tukee monikanavainen palvelu mukaan lukien käyntiasiointi. Sähköiset viranomaispalvelut ovat viime vuosina kehittyneet hyvään suuntaan, mutta työ on yhä kesken. Tavoitteissa mainittu parempaan palvelutarpeeseen vastaaminen monikanavaisesti, yhteispalveluilla ja julkishallinnon toimijoiden yhteistyöllä on kannatettavaa. EK haluaa nostaa tässä yhteydessä esiin, että palveluprosessien ohella palvelujen sisältöön on kiinnitettävä huomiota. Viranomais- ja asiointipalvelujen osalta on keskeistä, että palvelut toimivat tasalaatuisesti alueesta riippumatta. Koko elinkeinoelämälle viranomaispalvelujen tärkeimpiä lähtökohtia ovat yhdenmukaiset tulkinnat ja käytännöt.

3 § Valtakunnallinen suunnitelma

EK katsoo, että valtakunnallinen suunnitelma valtion palveluiden saatavuudesta ja toimintojen sijoittamisesta on tarpeellinen lähtökohta, joka edistää palveluiden kehittämistä kokonaisuutena. EK tukee mitattavien tavoitteiden asettamista suunnitelmaan ja etenkin suunnitelman tavoitteiden seurantaa.

4 § Toimielin

Pykälässä säädetään toimielimestä, jonka tehtävänä olisi tukea valtioneuvostoa suunnittelussa, seurannassa ja koordinaatiossa. Toimielimen jäseniä olisivat merkittävästi asiakaspalvelua tarjoavat tai laajalla toimipaikkaverkostolla toimivat viranomaiset.

EK kannustaa määrittelemään toimielimen tehtävät selkeämmin ja painokkaammin. Koska toimielimeen kuuluisi näin laaja joukko viranomaisia, olisi heidän osaamistaan syytä hyödyntää huomattavasti vahvemmin esimerkiksi palvelujen poikkihallinnollisessa koordinaatiossa sekä palvelutarpeiden vastaamisen arvioinnissa.

Pykälässä määritellään tahot, joita toimielin kuulee. Jotta palvelutarpeisiin vastaamista voidaan arvioida kattavasti, olisi kuultavien tahojen joukossa oltava myös elinkeinoelämän edustajat.

Lausunnon pääasiallinen sisältö ja mahdolliset muut kommentit

Julkisen sektorin digitalisaatio ja erityisesti viranomaispalveluiden digitalisaatio kulkee hyvään suuntaan, mutta on yhä kesken. Digitalisaation hyötyjen tavoittaminen vaatii vahvaa poikkisektoriaalista yhteistyötä. EK tukee horisontaalista ja asiakkaan palvelupolun kautta tarkasteltua palveluiden kehittämistä.

EK haluaa myös nostaa keskusteluun, miten julkinen digitaalinen palvelurakenne hyödyntäisi yhä paremmin yksityisen sektorin osaamista ja palveluita tietorajapintoja avaamalla. Yhteistyöllä on mahdollista rakentaa entistä tehokkaampia ja asiakaslähtöisempiä palveluita jokaiselle suomalaiselle.