Suhdannebarometri: huhtikuu 2024

Huhtikuun 2024 Suhdannebarometri

  1. Yritysten suhdannetilanne jatkaa kriisilukemissa ja suhdannenäkymät ovat yhä heikot
  2. Tuotanto supistunut rakentamisessa ja teollisuudessa edellä eikä lähikuukausina ole käännettä parempaan, palveluissa myynti on vielä pitänyt pintansa
  3. Pitkittynyt laskusuhdanne iskee yritysten kannattavuuteen
  4. Riittämätön kysyntä yhä selvästi suurin kasvun este, lakot haittasivat etenkin teollisuuden kasvua
  5. Yritykset vähentävät henkilöstöään myös tulevina kuukausina

Murrosvaihe globaalissa talouskuvassa

Globaalin talouskehityksen kuva on murrosvaiheessa. Yhdysvaltain talous on ollut maailmantalouden veturi viimeisten vuosikymmenten aikana ja näyttää olevan vahvasti tässä roolissa jatkossakin. Viimeaikainen talouskasvu on Yhdysvalloissa ylittänyt talousennusteet. Vahva asema teknologisessa kehityksessä turvaa kasvuedellytykset vuosiksi eteenpäin, kunhan liittovaltion velkaantuminen ja kasvavat korkomenot eivät tuota suurempaa päänvaivaa.

Kiinassa tahti on hiljentymässä edelleen. On entistä selvempää, että Kiina ei tule ohittamaan Yhdysvaltoja talouden kentällä. Iso kysymys on, kuinka Kiina saa ratkottua kasvumallinsa haasteet niin, että talous jatkaisi kasvuaan ilman isompaa kuprua. On syystäkin myös pohdittu, onko Kiina siirtymässä vastaavanlaiseen tilanteeseen kuin Japani 1990-luvulla eli pitkään pysähtyneen talouskasvun ajanjaksoon.

Euroopassa kasvu jatkuu vaimeana lähivuosinakin. Kasvun resepti on yhä hukassa, vaikka Etelä-Euroopan maat kuten Espanja kasvaakin lähivuosina varsin nopeaa vauhtia. Kilpailukykyongelmat Euroopassa kiteytyvät Saksan heikkoon talouskehitykseen. Autoteollisuuden haasteet sekä energian hinta ja saatavuus ovat iskeneet erityisesti voimakkaasti Saksan teollisuuteen.

Geopoliittisen tilanteen epävarmuus 

Mistä talouden kasvu sitten lähtisi liikkeelle? Katseet ovat yhä tiukasti inflaatiodatassa niin uudella kuin vanhallakin mantereella. Talouskasvun toiveet kohdistuvat ennen kaikkea Euroopassa EKP:n päätökseen korkojen laskusta. Yhdysvalloissa näkymä korkojen laskun suhteen on taas viime aikoina hieman epävarmempi, koska inflaatio on ollut ennakoitua nopeampaa. Vetoapua koroista odotetaan kuitenkin jo syksylle, jolloin myös teollisuus alkaisi vetää paremmin. Euroopassa palveluissa on jo havaittavissa pientä piristymistä. Paljon on kuitenkin laskettu yhden kortin varaan eli siihen, että korkoja ryhdytään laskemaan tämän vuoden aikana.

Talousnäkymien taustalla leijailee yhä suuri geopoliittinen ja -taloudellinen epävarmuus. Euroopassa käydään Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa. Lähi-idässä jännitteet ovat kasvaneet huomattavasti ja Punaisenmeren tapahtumilla on ollut vaikutuksia globaaleihin merikuljetuksiin. Taiwanin ympärillä jännitteet ovat myös pysyneet yllä. Nämä riskipesäkkeet pitävät yllä epävarmuutta erityisesti inflaatiokehityksen suhteen.

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2023–2025

Päivitetty

Vuosimuutos, %

Lähde: IMF

Suomen talous supistuu myös tänä vuonna

Suomen talous supistui viime vuonna prosentin verran. Tänä vuonna laskua voi tulla saman verran. On syytä varautua siihen, että talouskehityksen heikkous alkaa paljastua vasta ensi syksynä, kun tilastotietoja on kertynyt riittävästi. Mikäli tilanne on arvioitua heikompi, kannattaa myös muistaa, että ensi vuodesta voi kasvun suhteen tulla ennakoitua parempi.

Suhdannetilanne finanssikriisin tasolla

Miltä näyttää suomalaisyritysten suhdannearviot keväällä 2024? Suhdannetilanne on yhtä huono kuin finanssikriisissä, ja pahempi kuin koronakriisissä. Suhdannenäkymät ovat tulleet tammikuusta hieman ylöspäin, mutta ovat yhä pakkasella. Tulosten valossa yritykset kulkevat juhannukseen asti laskusuhdanteessa. Suhdannebarometrin perusteella yritysten arviot liikkuvat selvästi heikommassa kuin kansantalouden tilastotiedot antavat ymmärtää.

Kokonaisuutena yritysten tuotanto ja myynti ovat vähentyneet. Tulevien kuukausien arvioiden perusteella vuoden kolmannella kvartaalilla voisi olla luvassa pientä kasvua. Tämä tukee ajatusta talouskasvun käynnistymisestä loppuvuonna.

Pitkittynyt heikko suhdannetilanne heijastuu suoraan yritysten kannattavuuteen. Yritykset eivät myöskään näe kannattavuuden suhteen muutosta parempaan lähikuukausien aikana. Heikentynyt taloudellinen tilanne yrityksissä on johtanut jo henkilöstön määrän vähentymiseen. Saman kehityksen ennakoidaan jatkuvan tulevinakin kuukausina.

Elinkeinoelämän suhdanteet huhtikuussa 2024

Päivitetty

Suhdannetilanne (x-akseli) vs. suhdannenäkymät (y-akseli), saldoluku
1/2015-4/2024

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Riittämätön kysyntä yhä selkeästi suurin kasvun este. Osaavan työvoiman saatavuusongelmat ovat helpottanut edelleen, sillä enää 13 % vastaajayrityksistä piti tätä kasvun kannalta ongelmana. Kevään kyselyssä muu este (11 %) sai myös paljon vastauksia. Kyselyn ajankohdalle osuivat ay-liikkeen laajat lakot, jotka vaikuttivat suoraan yritysten toimintaan.

Kaikilla päätoimialoilla suhdannetilanne on vaikea. Suhdannenäkymät ovat vastaavasti yhä heikentymisen puolella. Ainoastaan teollisuudessa suhdannenäkymät näyttäisivät jo asettuvan.

Teollisuudessa ja erityisesti rakentamisessa menneet kuukaudet ovat tuotannon osalta olleet vaikeita. Sen sijaan palveluissa myynti on yhä pysynyt pinnalla. Päätoimialojen kehityskulku näyttäisi jatkuvan samanlaisena myös seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Elinkeinoelämän tuotantoka­peikot huhtikuussa 2024

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Tarkastelu päätoimialoittain

Palveluiden suhdannetilanne heikentynyt

Palvelut ovat kannatelleet Suomen taloutta palauduttuaan koronasta. Siitä huolimatta yritysten arviot suhdannetilanteesta ovat heikentyneet tasaisesti ja ovat nyt lähes yhtä huonot kuin koronakriisissä keväällä 2020. Palveluissa suhdannenäkymiä mittaava saldoluku pysyi negatiivisena ollen samoilla tasoilla kuin edellisessä tiedustelussa.

Palveluiden suhdanteet huhtikuussa 2024

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Palvelualoilla myynti on pitänyt nipin napin pintansa viime kuukausien aikana. Yritykset arvioivat palveluiden liikevaihdon pysyvän likimain ennallaan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Kolmannella vuosineljännekselle olisi odotettavissa taas nousua.

Henkilöstön määrä on vähentynyt viimeisten kuukausien aikana hieman ja vähentymistä on odotettavissa jatkossakin. Muiden päätoimialojen tavoin riittämätön kysyntä on suurin kasvun este. Seuraavaksi suurimpina pullonkauloina kasvulle ovat osaavan työvoiman saatavuus sekä muu este eli lakot.

Palvelualojen yritysten kannattavuus on heikentynyt ja heikkenee yhä tulevinakin kuukausina.

Palveluiden henkilöstökehitys huhtikuussa 2024

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Teollisuudessa suhdannetilanne pohjalukemissa

Teollisuudessa suhdannetilannearviot ovat kriisiajan lukemissa. Suhdannenäkymissä pohjakosketus on kuitenkin lähellä, sillä näkymiä mittaava saldoluku on jo lähellä nollaa.

Teollisuuden suhdanteet huhtikuussa 2024

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Tuotanto on teollisuudessa supistunut viime kuukausina ja supistuu vielä toisen neljänneksenkin. Tällä haavaa kolmas vuosineljännes olisi kasvua.

Tilaukset ovat vähentyneet ja vähenemässä edelleen tulevien kuukausien aikana. Teollisuuden varastot ovat taas kasvussa.

Henkilöstön määrä yrityksissä on vähentynyt ja vähenee myös kesää kohden mentäessä. Riittämätön kysyntä on selvästi suurin kasvun este teollisuudessa. Toiseksi suurimpana ongelmana kasvulle on muu este eli lakot, jotka haittasivat merkittävästi yritysten toimintaa.

Teollisuusyritysten kannattavuus on heikentynyt viime kuukausien aikana ja heikkenee yhä tulevina kuukausina.

Teollisuusyrityksissä henkilöstö on vähentynyt ja sen ennakoidaan vähentyvän edelleen. Riittämätön kysyntä on selvästi suurin ongelma. Pieniä ongelmia on myös rahoituksen saatavuudessa. Työvoiman saatavuusongelmat ovat sen sijaan helpottaneet.

Teollisuuden tuotantokapeikot huhtikuussa 2024

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Investoinnit ovat yritysten tuoreissa arvioissa vähenemässä. Sama kehitys heijastuu vientitilauksiin. Teollisuusyritysten kannattavuus on heikkenemässä. Yritysten taloudellinen tilanne ei ole kuitenkaan vielä yhtä paha kuin koronassa tai finanssikriisissä.

Rakentamisen tilanne yhä vaikea

Tilanne rakentamisessa on jo pahempi kuin finanssikriisissä. Ongelmat koskevat erityisesti asuntorakentamista. Rakennusyritysten arviot suhdannenäkymistä ovat yhä pakkasella, mutta havaittavissa on pieni nousu edellisestä kyselystä.

Rakentamisen suhdanteet huhtikuussa 2024

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Rakentamisessa tuotanto on supistunut ja vähenee yritysten arvioiden mukaan vielä seuraavat puoli vuotta. Tuotannon supistuminen on johtanut henkilöstön vähentymisiin ja alan työllisyyden ennakoidaan heikkenevän tulevinakin kuukausina.

Asuntomarkkina sulattelee yhä runsasta uudisasuntojen tarjontaa. Valmiiden myymättömien asuntojen varasto on korkealla tasolla normaalina pidettyyn tasoon verrattuna. Ei ole yllätys, että rakennusalan selvästi suurin kasvun este on riittämätön kysyntä. Rahoitusvaikeudet jatkuvat, mutta ne eivät ole enää lisääntyneet edelliskyselystä. Historiallisen vaikea suhdanne on lyönyt ison loven alan kannattavuuteen. Rakennusalan yritykset eivät näe helpotusta kannattavuuden suhteen myöskään lähikuukausina.

Myymättömät huoneistot

Päivitetty

Myymättömät huoneistot normaaliin verrattuna, saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Toimialakatsaukset Aluekatsaukset

Suhdannebarometriaikasarjat, huhtikuu 2024 Tiedote

 

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus