EK:n Henko-tutkimus: Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu

26.04.2013

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Osaamisen kehittäminen yrityksissä painottuu yhä enemmän joustaviin työssä oppimisen muotoihin. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan yritykset kehittävät henkilöstönsä osaamista yleisimmin tutkintoon johtamattomalla koulutuksella, perehdytyksellä ja työnopastuksella sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumisella.

Osaamisen kehittämisen muodoista tapahtumiin osallistuminen on yleistynyt yrityksissä eniten. Vuonna 2012 lähes 60 prosenttia yrityksistä hyödynsi tapahtumia ammattitaidon kasvattamiseksi, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 44 prosenttia. Tapahtumien merkitys ammatillisen osaamisen vahvistamisessa on kasvanut etenkin johdon sekä toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten ryhmissä.

Lähivuosina yrityksissä painotetaan kaikilla aloilla etenkin esimiestaitoja. Teollisuusyritykset tähdensivät lisäksi moniosaamisen merkitystä, kun taas palvelualoilla korostuivat asiakaspalvelu ja myyntitaidot. Rakennusalan yritykset kertoivat edistävänsä projektinhallintataitojen omaksumista.

Joustaako koulutusjärjestelmä?

Teollisuusyritysten korostama moniosaaminen haastaa koulutusjärjestelmän – erityisesti ammatillisen tutkintojärjestelmän – joustavuuden vastata yritysten tarpeisiin. Myös tuotannossa toimitusketjut, tuotantotavat ja tuotteet monimuotoistuvat, ja yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla.

– Moniosaamista tarvitaan, jotta ymmärretään esimerkiksi eri komponenteista syntyvän tuotteen valmistus alusta loppuun, ja että voidaan tehdä joustavasti monipuolisia tehtäviä. Myös teollisuuden tuottamien palveluiden yleistyminen lisää moniosaajien kysyntää, sanoo EK:n asiantuntija Jenni Ruokonen.

Verkko oppimisympäristönä

Eniten verkko-oppimista käytettiin palvelualalla, jossa joka toinen EK:n jäsenyritys hyödynsi verkkoa osaamisen kehittämisessä. Erityisen suosittua se oli kaupan alalla, finanssialalla sekä niissä yrityksissä, joissa käsiteltiin tietosisältöjä tai luotiin ohjelmistoja ja järjestelmiä. Verkossa opiskeltiin eniten ammatti- ja substanssiin liittyviä taitoja. Lähes kolmannes verkko-oppimista käyttäneistä yrityksistä perehdytti henkilöstöään verkkoa hyödyntäen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima- ja koulutustarpeita. Tiedusteluun vastasi yli tuhat yritystä, joiden henkilöstömäärä on yhteensä noin 415 000 henkilöä. Tilastoaineistoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla.