Investointitiedustelu: Teollisuuden kiinteät investoinnit kääntymässä kasvuun

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuuden kiinteiden investointien arvioidaan nousevan 4,1 miljardiin euroon vuonna 2019, mikä on 9,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hieman alle kaksi kolmasosaa vuodelle 2019 suunnitelluista teollisuuden kiinteistä investoinneista on kone- ja laiteinvestointeja.

”Teollisuuden investoinnit kääntyvät nousuun tänä vuonna, mutta huolestuttavaa on, että investointiaste on yhä matalalla. Nopeaa kasvua teollisuuden investoinneissa ei ole näköpiirissä”, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen toteaa.

Tutkimus- ja kehitysinvestointien arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 2,5 miljardiin euroon. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kääntyivät tiedustelun mukaan viime vuonna hienoiseen nousuun ja kasvu vahvistuisi kuluvana vuonna.

”Talouden uudistumisen näkökulmasta T&K-investointien kehitys on aivan olennaista. Pitkällä aikavälillä talouskasvu lepää tuottavuuden kasvun varassa ja näitä edellytyksiä luodaan parhaiten T&K-investoinneilla”, Terhi Heikkonen summaa tuloksia.

Energia-alan vilkas investointitahti jatkuu. Alan investoinnit kasvaisivat kuluvana vuonna noin 3,1 miljardiin euroon. Kasvua viime vuoteen verrattuna oli 15,5 prosenttia. Energia-alan investointeja vauhdittavat sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen ja suuntautuminen uusiutuvaan energiantuotantoon.

Teollisuuden investointiaste eli investointien suhde jalostusarvoon olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna vajaat 18 prosenttia. Viime vuoteen verrattuna investointiaste nousisi hieman mutta taso jäisi silti muuhun Länsi-Eurooppaan nähden matalaksi.

”Teollisuuden investointiaste on Suomessa kansainvälisesti verrattuna heikko. Investointien kannalta olisi nyt erittäin tärkeää edesauttaa yritysten toimintaympäristön ennakoitavuutta sekä varmistaa työikäisen väestön määrä työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Keväällä 2019 tehtyyn tiedusteluun vastasi hieman yli 300 yritystä, jotka työllistivät Suomessa lähes 150 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.