Datan vapaasta liikkuvuudesta poliittinen yhteisymmärrys EU:ssa

04.07.2018

Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio pääsivät poliittiseen sopimukseen muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevan asetusehdotuksen sisällöstä. Uudella asetuksella poistetaan datan vapaan liikkuvuuden esteet kieltämällä datan säilyttämispaikkaa koskevat rajoitukset sekä mahdollistamalla datan varastointi ja käsittely.

Asetusta sovelletaan sähköisessä muodossa olevan muun kuin henkilötiedon säilyttämiseen ja käsittelyyn. Muita kuin henkilötietoja ovat esimerkiksi koneita ja ohjelmistoja koskevat tiedot, sekä anonyymit tiedot, joiden yhdistäminen henkilöihin ei ole mahdollista.  Tällaisia tietoja hyödynnetään muun muassa esineiden internetissä, tekoälyssä ja koneoppimisessa. Asetuksella pyritään tehostamaan datan hyödyntämistä Euroopan unionissa, sekä parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja läpinäkyvyyttä.

Uusien sääntöjen keskeisimpänä sisältönä ovat

  • datan vapaan liikkuvuuden periaate, jonka mukaan datan tallentamisen tai muun käsittelyn paikkaa ei saa rajoittaa tietyn jäsenvaltion alueelle. Myöskään tietojen tallentamista tai muuta käsittelyä muiden jäsenvaltioiden alueella ei saa kieltää tai rajoittaa. Kieltoja ei kuitenkaan sovelleta, jos se on perusteltua yleisen turvallisuuden kannalta,
  • datan siirtämisen helpottaminen käytännesääntöjen luomisella, joilla helpotetaan ammattikäyttäjien mahdollisuutta siirtää dataansa yhden palveluntarjoajan järjestelmästä toiseen tai takaisin itselleen,
  • datan saatavuuden varmistaminen toimivaltaisille viranomaisille siten, ettei toimivaltaisten viranomaisten pääsyä tietoihin evätä sillä perusteella, että tiedot on tallennettu tai muulla tavoin käsitelty toisessa jäsenvaltiossa. Samalla asetuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot nimeämään keskitetty yhteyspiste rajat ylittävän viranomaisyhteistyön helpottamiseksi

Seuraavaksi asetus hyväksytään Euroopan parlamentissa lokakuun aikana ja neuvostossa loppuvuodesta 2018. Asetus tulee Suomessa sovellettavaksi vuoden 2019 aikana.