Etä- ja kotimyyntiä koskevat kuluttajansuojalain muutokset voimaan

11.06.2014

Etä- ja kotimyyntiä koskevat kuluttajansuojalain muutokset tulevat voimaan 13.6.2014. Muutokset koskevat muun muassa kuluttajan oikeutta peruuttaa ostoksensa sekä yritysten velvoitteita antaa tietoja ennen kuin kuluttaja ostaa tuotteen.

Muutoksia kuluttajan peruuttamisoikeuteen ja elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteisiin

Kuten nykyisinkin, kuluttajalla on myös vastaisuudessa pääsääntöisesti oikeus peruuttaa verkkokaupasta, muusta etämyynnistä ja kotimyynnistä tehty ostos 14 päivän kuluessa. Muutosten myötä kuluttajan on kuitenkin aina erikseen ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle sopimuksen peruuttamisesta.

Uutta on myös, että kuluttajan on pääsääntöisesti maksettava etä- ja kotimyynnissä tavaran palautuskulut, ellei yritys ole sitoutunut maksamaan niitä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että kuluttajan on ne maksettava.

Kuluttajan peruuttamisoikeus laajenee tietyiltä osin nykyisestä. Kuluttajalla on vastaisuudessa peruuttamisoikeus silloinkin, kun palvelusuoritus on aloitettu hänen suostumuksellaan mutta palvelua ei ole vielä suoritettu loppuun. Tällöin kuluttajan on kuitenkin korvattava jo tehty suoritus.

Elinkeinonharjoittajien on annettava kuluttajille nykyistä enemmän tietoja, ennen kuin kuluttaja ostaa tuotteen – tavaran, palvelun tai digitaalista sisältöä – etämyynnissä tai kotimyynnissä. Elinkeinonharjoittajien on myös noudatettava nykyistä yksityiskohtaisempia menettelyjä koskevia vaatimuksia.

Lisäksi on huomioitavaa, että muutosten myötä kotimyyntiä koskevan sääntelyn soveltamisala laajenee. Kotimyynniksi katsotaan vastedes kulutushyödykkeen tarjoaminen muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa myös silloin, kun elinkeinonharjoittaja menee kyseiseen paikkaan kuluttajan pyynnöstä tarjotakseen kuluttajalle kuluttajan pyytämää kulutushyödykettä ja elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja tekevät samassa yhteydessä sopimuksen tai kuluttaja tekee siitä sitovan tarjouksen.

Muutosten taustalla on EU-direktiivi, jolla yhtenäistetään kuluttajansuojasääntelyä EU:ssa.

Puhelinasioinnista perittäviä kuluja koskeva uusi sääntely voimaan

Kesäkuun 13. päivä tulee voimaan myös uutta sääntelyä kuluttajan puhelinasioinnista perittävistä kuluista.

Uuden sääntelyn myötä elinkeinonharjoittaja saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinpalvelussa vain sellaisia numeroita, joista kuluttajalta perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan liittymäsopimuksen mukainen hinta tai ns. laskennallinen perushinta.

Viestintävirasto on laskenut ja julkaissut laskennalliseksi perushinnaksi 0,088 €/min. Virasto laskee ja julkaisee laskennallisen perushinnan vuosittain.

Uutta sääntelyä puhelinasioinnista perittävistä kuluista ei sovelleta rahoituspalvelua tai -välinettä koskeviin sopimuksiin.

Lue aiempi Hyötytieto-juttu kuluttajan puhelinasioinnista perittäviä kuluja koskevasta uudesta sääntelystä.

Lue lisää: Hallituksen esitys: Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (1211/2013) ja laki sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta (1212/2013)

kuva: 123rf.com / bancho12345