Eurooppa 2020 -strategiasta muokataan uutta kasvuohjelmaa

05.06.2014

Euroopan komissio tarkastelee uudelleen Eurooppa 2020 -strategiaa ja pyrkii muokkaamaan siitä kasvuohjelman talouskriisin jälkeiseen Eurooppaan.

Työnsä tueksi komissio on avannut julkisen kuulemisen, jolla se kerää näkemyksiä strategian tähänastisista tuloksista ja kehittämistarpeista. Nyt on siis mahdollisuus ottaa kantaa EU:n tulevaan suuntaan ja kasvustrategian painotuksiin.

Neljä vuotta sitten lanseerattu Eurooppa 2020 pyrkii edistämään kasvua, hyvinvointia ja työllisyyttä parantavia uudistuksia sekä yksittäisissä jäsenmaissa että koko EU:ssa. Koko unionille yhteisten tavoitteiden lisäksi jokaisella jäsenmaalla on omat tavoitteensa.

Kuulemisen tulosten ja oman arviointinsa perusteella komissio tekee uudet ehdotuksensa alkuvuodesta 2015. Valtionpäämiehet tekevät Eurooppa-neuvostossa keväällä 2015 strategian väliarvioinnin ja päättävät sen mahdollisesta mukauttamisesta.

Elinkeinoelämä: työpaikat ja yritykset keskiöön

EK:n mielestä EU-tason pitkän aikavälin kasvustrategia on tarpeellinen, vaikkakin sekä Eurooppa 2020 -strategian näkyvyys että konkreettiset tulokset ovat jääneet vähäisiksi.

Myös jotkut osa-alueet, kuten energia- ja ilmastopolitiikan 20/20/20 -tavoitteet, ovat yritysten näkökulmasta ongelmallisia. Päällekkäiset ja jopa keskenään ristiriitaiset tavoitteet ja ohjausmekanismit ovat lisänneet kustannuksia, mutta niillä ei ole pystytty ratkaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä globaaleja ongelmia, joihin tarvitaan globaalit ratkaisut.

Vastaisuudessa Eurooppa 2020 -strategian pitää keskittyä entistä selvemmin EU:n globaalin kilpailukyvyn ja kasvun edellytysten vahvistamiseen. EK muistuttaa, että talouskasvu on välttämätöntä työllisyyden ja hyvinvoinnin kehittymiselle.

Työpaikat ja niitä luovat yritykset on nostettava EU:n päätöksenteon keskiöön. Paremman sääntelyn periaatteiden, joilla olisi pyrittävä nimenomaan yritysten kilpailukyvyn tehostamiseen, pitää toteutua myös Eurooppa 2020 -strategiassa.

Kuulemiseen voi vastata lokakuun loppuun asti:

Lue myös: Eurostat mittasi edistymistä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteissa

 

kuva: Marianna Mäki-Teeri / EK