EU:ssa sovinto telemarkkinoiden sääntelystä

06.08.2018

Gigabittiyhteiskuntaan valmistautuva EU pääsi poliittiseen sopuun uudesta sähköisen viestinnän lainsäädännöstä, ns. telepaketista. Sen yhtenä tavoitteena on 5G-verkkojen käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa vuoden 2020 loppuun mennessä. Samalla asetetaan enimmäishinnat EU:n sisäisille puheluille ja vahvistetaan kuluttajansuojaa. Telepaketti vaatii vielä lopullisen hyväksynnän EU:ssa, jonka jälkeen alkaa direktiivin kansallinen täytäntöönpano Suomessa.

EU:n komissio, neuvosto ja parlamentti ovat päässeet sopuun telepaketin sisällöstä, jolla koottiin yhteen ja uudistettiin sähköisen viestinnän sääntelykehystä. Telepaketissa on kaksi osaa:

  1. Direktiivi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä
  2. BEREC-asetus (Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin)

Näillä säännellään muun muassa viestintäverkkojen markkinoita, markkinoille pääsyä, viestintäpalvelujen käyttäjien oikeuksia, numerointia, yleispalveluvelvoitteita, radiotaajuuksien hallinnointia ja käyttöä, toimialan viranomaisia sekä sähköisen viestinnän hallintoa. Soveltamisala on laaja kattaen perinteisten palveluiden (puhelut, tekstiviestit) lisäksi internetin kautta tarjottavat palvelut, kuten Whatsup ja sähköposti.

Telepaketin tuomat merkittävimmät muutokset:

  • Hintakaton säätäminen kuluttajien soittamille unionin sisäisille ulkomaanpuheluille siten, että verottomaksi maksimihinnaksi tulee 0,19 euroa minuutilta. EU:n sisällä lähetettävän tekstiviestin hinta saa olla enintään 0,06 euroa per viesti. Uudet enimmäishinnat otetaan käyttöön jo 15.5.2019. Hintakattosääntely ei kuulunut komission alkuperäiseen ehdotukseen, vaan se on parlamentin oma ehdotus, joka muovautui neuvotteluiden kuluessa osaksi telepakettia.
  • 5G-verkkojen käyttöönoton ja sen edellyttämien investointien sekä ennustettavuuden turvaamiseksi telepaketissa säädetään jäsenmaille velvollisuus taata operaattoreille vähintään 20 vuoden lisenssi langattomien laajakaistojen taajuuksien hallintaan. Samalla mahdollistetaan kaupallinen yhteisinvestointi tuleviin erittäin suurten kapasiteetin verkkoihin.
  • Radiotaajuuksia hallinnoidaan jatkossa keskitetymmin EU-tasolla. Komissiolle annetaan paljon uutta toimivaltaa EU-laajuisen koordinoinnin varmistamiseksi. Samalla jäsenvaltioilta edellytetään tiiviimpää yhteistyötä komission kanssa. Taajuuksien jakotapa säilyy kuitenkin edelleen kansallisessa päätösvallassa.
  • Verkkojen käyttöoikeuksien jakamiseen ja hallinnointiin tuodaan uudenlaista ns. symmetristä sääntelyä. Se tarkoittaa, että kaikkia toimijoita kohdellaan yhdenmukaisesti, ottamatta kantaa niiden markkina-asemaan (vrt. perinteinen tapa arvioida operaattorien huomattavaa markkinavoimaa). Symmetristä sääntelyä voidaan soveltaa esimerkiksi silloin, kun kyseessä on harvaan asuttu alue.
  • Telepaketin kuluttajansuojaa koskevat artiklat ovat telealan omaa erityissääntelyä. Kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä on tärkeää huolehtia uuden erityissääntelyn ja yleisen kuluttajansuojalainsäädännön tasapainosta.
  • Jatkossa kaikkien kuluttajien saatavilla on oltava kohtuuhintainen ja riittävä pääsy internetiin riippumatta heidän olinpaikastaan tai tuloistaan. Kuluttajien on voitava esimerkiksi entistä helpompi vaihtaa palveluntarjoajaa.
  • Telepaketissa sääntelyviranomaiset saavat lisää toimivaltuuksia ja päätöksentekovaltaa. Kansallisten sääntelyviranomaisten (Suomessa Viestintäviraston) roolia vahvistetaan säätämällä EU:n laajuisista vähimmäisvaltuuksista. Viestintävirasto voi muun muassa vaatia operaattoreita antamaan rakennusteknisten infrastruktuurien käyttöoikeuksia. Myös BEREC:in roolia vahvistetaan uusilla toimivaltuuksilla. BEREC voi jatkossa esimerkiksi määritellä valtioiden rajat ylittävät markkinat ja valtioiden rajat ylittävän kysynnän.

Telepaketti on osa laajempaa telemarkkinoita koskevaa lainsäädäntöehdotusten kokonaisuutta, jonka komissio julkaisi syksyllä 2016. Kokonaisuuden kolmas ehdotus, asetus paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisesta (WiFi4EU), hyväksyttiin syksyllä 2017. Komissio on lisäksi antanut tiedonnon 5G-käyttöönottosuunnitelmasta, jonka tavoitteena on luoda Euroopan laajuinen etenemissuunnitelma uuden verkkoteknologian nopealle ja koordinoidulle käyttöönotolle. Telemarkkinoita koskevat uudistukset kuuluvat EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan.

Seuraavaksi telepaketti hyväksytään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, minkä oletetaan ajoittuvan vuoden 2018 loppuun. Tämän jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun direktiivin kansallinen implementointi on tärkeä vaihe, sillä tekninen ja monimutkainen EU-sääntely tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä huomioiden kansallisen liikkumavaran käyttö ja kotimaisten markkinoiden erityispiirteet.