Hyötytietoa yrityksille: Asbestilainsäädäntö muuttuu vuoden 2016 alusta

17.11.2015

Nykyinen lainsäädäntö asbestitöistä korvataan ensi vuoden alusta uudella lailla ja asetuksella. Vastaisuudessa asbestin purkutöihin tarvitaan lupa eikä purkutyötä saa tehdä ilman asianmukaista koulutusta.

Uuteen lakiin eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) on keskitetty säännökset asbestipurkutyöluvasta ja asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä sekä määräykset näistä pidettävistä rekistereistä.

Valtioneuvoston uudella asetuksella asbestityön turvallisuudesta (798/2015) puolestaan säädetään asbestityön menettelyistä sekä purkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttövaatimuksista.

Nykyiset asbestipurkutyövaltuutukset ovat voimassa kaksi vuotta lain voimaantulon jälkeen eli vuoden 2017 loppuun. Sen jälkeen tehtävä asbestipurkutyö edellyttää voimassa olevaa asbestipurkutyölupaa.

Hakijalle, jolla on aikaisemmin ollut valtuutus ja jonka asbestipurkutyötoiminta on vakiintunutta ja asianmukaisesti hoidettua, voidaan lupa myöntää toistaiseksi voimassa olevana. Muussa tapauksessa lupa myönnetään määräaikaisena kolmeksi vuodeksi.

Purkutöihin vaaditaan koulutus

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, joilla on hyväksytty asbestipurkutyökoulutus. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Asbestipurkutöiden suorittamisen edellytyksenä kaikkien työntekijöiden kohdalla on rekisteröityminen asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Lupaviranomainen pitää yllä tällaista rekisteriä.

Asbestipurkutyössä käytettävien koneiden, henkilönsuojainten ja muun välineistön kuntoa on valvottava säännöllisesti. Koneet, suojaimet ja muu välineistö on tarkastettava käyttöohjeiden edellyttämällä tavalla.

Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa voi olla asbestia

Suomessa alettiin käyttää runsaasti asbestia jo 1930-luvulla. Käyttö väheni kuitenkin 1970-luvun lopulla terveyshaittojen ilmaantuessa ja loppui vähitellen 1980-luvulla. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta, myyminen ja käyttöönotto 1994 alusta.

Sen vuoksi käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa pitää varmistaa, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus, joka dokumentoidaan. Toisin kuin nyt, purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä.

Asbestipurkutyötä varten on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Asbestipurkutyöstä pitää ilmoittaa kirjallisesti alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle.

Työnantajan on nimettävä työnjohtaja asbestipurkutyön toteuttamiseen. Hänen on seurattava ja huolehdittava jatkuvasti siitä, että työ tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti.