Hyötytietoa yrityksille: Budjettiriihen veropäätöksiä vuodelle 2017

06.09.2016

EK:n veroasiantuntijat kokosivat tietopaketin budjettiriihessä tehdyistä veropäätöksistä vuodelle 2017. Katso, mikä muuttuu verotuksessa ensi vuonna.

1. Ansiotuloverotus

Kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset

Kilpailukykysopimuksen tukemiseksi hallitus keventää lupauksensa mukaisesti työn verotusta. Veromuutoksilla kompensoidaan sopimukseen liittyvien palkansaajamaksujen korotusten verotusta kiristävää vaikutusta ja lisäksi kevennetään työn verotusta.

Kilpailukykysopimuksen ja hallituksen veronkevennyksen johdosta työn verotus kevenee yhteensä 515 miljoonalla eurolla vuonna 2017, kun sopimuksen kattavuus on 90 prosenttia.

Työn verokevennys kohdistuu tasaisesti kaikille tulotasoille siten, että palkkatulon verotus kevenee keskimäärin noin 0,6 prosenttiyksiköllä. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin nousua vastaava tarkistus, yhteensä 178 miljoonaa euroa.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä korotetaan 45 prosentista 50 prosenttiin työkorvauksen osuudesta. Vähennyksen kasvattamisella pyritään edistämään kotitalouspalvelujen kysyntää ja tarjontaa.

2. Yritysverotus

Yrittäjävähennys

Kannusteita yritystoiminnan harjoittamiseen vahvistetaan uudella yrittäjävähennyksellä.
Vähennyksen suuruus on viisi prosenttia elinkeinotoiminnan (yksityisliikkeet ja henkilöyhtiöt), maatalouden ja porotalouden tuloksesta. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaavan suuruinen vähennys.

Tulolähdejako poistetaan vuonna 2018

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan tappioiden vähentämisoikeutta oli tarkoitus muuttaa siten, että osakeyhtiöissä tulolähteen tappiot vähennettäisiin muiden tulolähteiden tuloksista.

Budjettiriihessä päätettiin kuitenkin käynnistää syksyllä 2016 lainvalmisteluhanke tulolähdejaon poistamiseksi osakeyhtiöiltä tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osalta siten, että säännökset olisivat voimassa vuonna 2018. Lainvalmistelun tueksi asetetaan erillinen asiantuntijaryhmä.

3. Pääomatulojen verotus

Asuntolainojen korkovähennysoikeus

Hallitusohjelman mukaan asuntolainojen korkovähennysoikeutta leikataan siten, että alenema on kymmenen prosenttiyksikköä vuodessa. Vähennys on 45 prosenttia ensi vuonna, 35 prosenttia vuonna 2018 ja 25 prosenttia vuonna 2019.

Uusi metsälahjavähennys

Tuloverolakiin lisätään uudet säännökset metsätilan sukupolvenvaihdoksen johdosta
suoritettavan lahjaveron perusteella myönnettävästä vähennyksestä (metsälahjavähennys).

Vähennys tehtäisiin metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Verovuonna tehtävän vähennyksen enimmäismäärä olisi 195 000 euroa, ja vähentää voisi enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta.

Vähentämättä jäänyt määrä voitaisiin vähentää myöhempinä vuosina. Vähennys olisi käytettävä viimeistään viidentenätoista verovuotena lahjoitusvuoden jälkeen.

4. Perintö- ja lahjaverotus

Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia edistetään perintö- ja lahjaverotusta keventämällä. Perintö- ja lahjaveroasteikkoja kevennetään painottaen kevennykset I veroluokan lahjoihin.

Veropohjaa laajennetaan poistamalla kuoleman perusteella maksettavan vakuutuskorvauksen osittainen perintöverovapaus.

Puolisovähennys korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 40 000 eurosta 60 000 euroon.

5. Välillinen verotus

Arvonlisäverotus

Pienyritysten maksuvalmiutta lisätään mahdollistamalla arvonlisäveron maksuperusteinen tilitys. Lisäksi arvonlisäveron pidempiin tilitysjaksoihin oikeuttavia liikevaihtorajoja korotetaan.

Makeis- ja tupakkavero

Makeisten ja jäätelön vero poistetaan, koska Euroopan komissio on epäillyt, että veroon liittyy kiellettyä valtiontukea veron ulkopuolelle jääville tuotteille. Samassa yhteydessä virvoitusjuomaveron veropohjaan tehdään muutoksia.

Tupakkaveroa korotetaan asteittain vuosina 2016–2019. Vuonna 2017 tupakkaveroa korotetaan kaksivaiheisesti, vuoden alusta sekä heinäkuun alusta. Lisäksi uuden tupakkalain myötä sähkösavukkeet tulevat markkinoille ja myös verotuksen piiriin.

Liikenneverotus

Rekisteröityjen veneiden ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuotuinen vero otetaan käyttöön
1.5.2017 lähtien. Vero lisää valtion verotuloja noin 50 miljoonalla eurolla.

Autoverotuksen asteittaista keventämistä jatketaan. Autoveroa alennetaan vuosittain yhteensä 182 miljoonaa euroa hallituskauden aikana. Kevennyksessä painotetaan vähäpäästöisyyttä.

Liikenteen polttoaineiden veronkorotus kasvattaa verokertymää noin 100 miljoonalla eurolla. Korotus tehdään makeisveron poistamisen verotuloja vähentävän vaikutuksen kattamiseksi.

Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan, mikä kasvattaa verokertymää 52 miljoonaa euroa.

Ajoneuvoveroa korotetaan. Veronkorotus lisää ajoneuvoveroa henkilöautoilla noin 36,5 euroa vuodessa.

6. Kiinteistöverotus

Kiinteistöveroa korotetaan hallitusohjelmassa olevan linjauksen lisäksi 50 miljoonalla eurolla. Korotuksesta noin 9 miljoonaa euroa kohdistuu rakentamattoman, asuinkäyttöön kaavoitetun rakennusmaan kiinteistöveroon. Loput korotuksesta toteutetaan korottamalla yleistä ja asuinrakennusten kiinteistöveroa.