Kilpailulakiehdotus edistää kilpailuneutraliteettia, mutta säännösten rikkoja selviää pelkillä toruilla

24.05.2018

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle ehdotuksensa kilpailulain muuttamiseksi. Elinkeinoelämälle tärkeimmät lakiehdotukset liittyvät kilpailuneutraliteettisääntelyyn, jonka hallitus esittää koskevan kuntien, kuntayhtymien ja valtion ohella jatkossa myös tulevia maakuntia.

–EK pitää ehdotettua täsmennystä välttämättömänä, sillä jo nyt on nähtävissä, että maakunnat tulevat kilpailemaan samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa useillakin toimialoilla, kertoo EK:n kilpailuasiantuntija Jukka Lehtonen.

Parhaillaan on valmisteilla myös EU:n kilpailusääntelyn uudistus. Se tuo lähiaikoina lisää muutostarpeita kansalliseen sääntelyyn, mutta direktiivistä riippumattomat uudistustarpeet haluttiin toteuttaa nopeammin.

–Ehdotettu etenemistapa on Lehtosen mukaan järkevä, sillä esimerkiksi yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välistä kilpailuneutraliteettia turvaavien säännösten kehittämisessä ei ole varaa jäädä odottelemaan EU:n sääntelyn valmistumista.

Lehtosen mielestä erittäin tervetullut on ehdotus, joka velvoittaa liiketoimintaa kilpailluilla markkinoilla harjoittavan julkisen toimijan pitämään siitä erillistä kirjanpitoa.

­–Tällä velvoitteella voidaan puuttua niihin valitettavan yleisiin tilanteisiin, joissa viranomainen tukee muusta toiminnasta saamillaan tuloilla omaa liiketoimintaansa kilpailluilla markkinoilla ja pystyy ristiinsubvention johdosta myymään palveluita yksityisiä kilpailijoita edullisemmin.

Säädöksiä ei noudateta ilman sakkoja

Uudistusten myötä neutraliteettisäännökset alkavat olla hyvässä kunnossa, mutta ongelma on, että julkiset toimijat eivät noudata niitä. Tilannetta auttaisi, jos rikkomuksista voitaisiin määrätä seuraamusmaksu.  Näin voidaankin menetellä kaikkien muiden kilpailulakirikkomusten kohdalla.

–Tällaisia ehdotuksia ei vielä tässä lakiuudistuksessa valitettavasti nähty, joten asia on saatettava kuntoon viimeistään, kun kilpailulaki kohta jälleen avataan EU-sääntelyn johdosta.

Kilpailuviranomaisen laajemmat valtuudet kaipaisivat vastapainoksi
yritysten oikeuksien turvaamista

Hallituksen esityksessä annetaan Kilpailu- ja Kuluttajavirastolle (KKV) lisää toimivaltuuksia epäiltyjen kilpailurikkomusten tutkintaan. KKV voisi jatkaa yrityksen liiketiloissa aloittamaansa tarkastusta omissa toimitiloissaan. Tämä voisi tapahtua vastoin EK:n toivomuksia ilman yrityksen suostumusta. Tarkastus voitaisiin ulottaa myös mobiililaitteisiin. Tietojenvaihtoa KKV:n ja muiden viranomaisten välillä helpotettaisiin.

Kun ehdotukset lisäävät KKV:n jo ennestään vahvaa asemaa tutkinnassa, tarvittaisiin vastapainoksi parempia takeita yrityksen puolustusoikeuksien toteutumisesta.

–Yritystä olisi aidosti kuultava ja kaikista sen asemaan vaikuttavista päätöksistä pitäisi voida hakea muutosta tuomioistuimesta. Myös tutkintaprosessin läpinäkyvyydessä olisi parantamisen varaa, ja sitä olisi nopeutettava nykyisestä, toteaa Lehtonen.