Komission IPR-paketista kannusteita yritysten innovaatioihin ja luovuuteen

01.12.2017

Komissio on julkistanut laajan toimenpidepaketin, jolla tuetaan teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta toteuttamista mm. oikeuksia käytettäessä ja loukkauksiin puuttumisessa. Tämä antaa eurooppalaiselle yritystoiminnalle, varsinkin pk-yrityksille ja startupeille, kannustimia investoida innovointiin ja luovuuteen.

EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori pitää komission tiedonantoa elinkeinoelämän kannalta pääosin kannustavana.

– Esitetyt toimenpiteet tukevat IPR-markkinoiden kehittymistä ja sopeuttamista digitaalisuuteen markkinaehtoisin keinoin. Komission aloitteet selkiyttävät teollis- ja tekijänoikeusloukkauksiin puuttumista tehokkaasti ja erityisesti maiden rajat ylittäviä riitatapauksia ratkaistaessa.

Komissio tukee riita- ja väärinkäytöstilanteissa tasapainoisten ratkaisujen löytymistä suositusluonteisilla ohjeistuksilla ja osapuolten keskenäisellä itsesääntelyllä.

– Lainsäädännön kiristäminen ja uusien velvoitteiden lisääminen pitäisikin olla viimeinen keino markkinoiden ongelmien korjaamiseksi. On myös tärkeää, että suositusluonteisille  toimenpiteiden toteuttamiselle varataan riittävästi aikaa ja muistetaan EU:n paremman sääntelyn tavoitteet yritysten hallinnollisen taakan minimoimisesta, korostaa Tähtivuori.

Toimenpiteet kahden otsikon alla

1) Väärentämisen ja piratismin torjunnan tehostaminen

Toimenpiteillä pyritään karsimaan kaupallisesti toimivien oikeudenrikkojien tulovirrat siten, että rikollisesta toiminnasta tulee kannattamatonta. Kyseessä on niin sanottu ”seuraa rahaa” -lähestymistapa, jossa keskitytään ”isoihin kaloihin”, eikä niinkään yksityisiin henkilöihin. Näin varmistetaan, että toimet on sopeutettu nykypäivän digitaalisen aikakauden vaatimuksiin.

Tähtivuoren  mukaan komissio pyrkii takaamaan kaikkialla EU:ssa oikeudellisen suojan yhtä korkean tason ja ennustettavissa olevat puitteet, ilman että tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Uudessa ohjeistuksessa selvennetään, miten vuonna 2004 annettua direktiiviä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (IPRED) tulisi soveltaa. Direktiivi on ollut tärkeä väline teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen torjunnassa, mutta sen joistain säännöksistä on vuosien mittaan syntynyt erilaisia tulkintoja eri jäsenvaltioissa.

Komissio nostaa tiedonannossa esille myös väärennettyjen tuotteiden verkkomyyntiä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, joka kannustaa toimialaa torjumaan teollis- ja tekijänoikeusloukkauksia. Tällä komissio pyrkii tehostamaan eri alojen toimijoita itsesääntelyn keinoin keskinäiseen yhteistyöhön loukkausten torjumisessa ja vapaaehtoisiin sopimuksiin pakottavan lainsäädännön lisäämisen sijaan. Samaa viestiä komissio antoi hiljattain julkaisemalla 28.9.2017 tiedonannon laittoman sisällön torjumisesta verkkoalustoilla.

2) Oikeudenmukaisen ja tasapainoisen järjestelmän luominen standardin soveltamisen kannalta olennaisia patentteja varten

Komissio tukee innovointia ja investointia eurooppalaisten mobiiliteknologioiden kehittämiseen ja niiden suojaamiseen patentein sekä teknologioiden hyödyntämistä globaalissa kilpailussa. Komissio  pyrkii tiedonannolla aikaansaamaan kaksi tavoitetta:

  1. teknologioiden lisensioinnin tulee noudattaa avoimia, kohtuullisia ja ennustettavia periaatteita ja ehtoja, ja
  2. samalla patentinhaltijoilla tulee olla mahdollisuus saada korvaus investoinneilleen uuden teknologian ja niihin pohjaavien standardien kehittämiseen ja siten  kannustaa innovoimaan ja investoimaan jatkossakin. Tällaisesta tasapainosta ja läpinäkyvästä toiminnasta hyötyvät sekä patentteihin investoivat oikeudenhaltijat että niitä lisensioinnin kautta hyödyntävät käyttäjät Euroopassa.

Tähtivuori kertoo, että  komissio seuraa ehdotettujen toimenpiteiden edistymistä ja arvioi lisätoimien tarpeita.