Hyötytietoa yrityksille: Koneista ja laitteista tulee tietyissä tilanteissa kiinteää omaisuutta

27.04.2016

LaitteistoMuutoksia arvonlisäverotukseen 1.1.2017 lukien

EU:n asetus kiinteistön määritelmästä ja kiinteistöön kohdistuvista palveluista aiheuttaa myös Suomessa muutoksia arvonlisäverotukseen.

Muutoksen jälkeen esimerkiksi kiinteistössä toimivia, liiketoimintaa palvelevia teollisuuskoneita ja
-laitteita pidetään tietyin ehdoin kiinteänä omaisuutena. Tällöin myös näihin hyödykkeisiin sovelletaan arvonlisäverotuksen kiinteistöjä koskevaa sääntelyä. Siten tällaisten koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut verotetaan jatkossa koneen tai laitteen sijaintivaltiossa kyseisen maan arvonlisäverosäännösten mukaisesti.

EU:n asetus on jäsenmaita velvoittava 1.1.2017 lukien, ja tästä syystä myös Suomen arvonlisäverolakia muutetaan kiinteistöjä koskevien säännösten osalta. Hallituksen esitystä odotetaan lähiaikoina, ja myös Verohallinto ohjeistanee vaikutuksista kuluvan vuoden aikana.

Kiinteänä omaisuutena pidetään jatkossa sellaisia koneita ja laitteita, jotka on asennettu pysyvästi rakennukseen tai rakennelmaan ja joita ei voi siirtää tuhoamatta tai muuttamatta merkittävällä tavalla rakennusta tai rakennelmaa. Nykytilanteesta poiketen esimerkiksi kiinteistöllä harjoitettavaa liiketoimintaa palvelevia teollisuuslaitteita ja prosessisäiliöitä tms. pidettäisiin arvonlisäverotuksessa kiinteänä omaisuutena (osana kiinteistöä), jos niitä ei voitaisi siirtää rakennelmaa tai rakennusta tuhoamatta tai merkittävästi muuttamatta.

Huolto- yms. palvelut saatetaan jatkossa
verottaa koneen tai laitteen sijaintivaltiossa

Muutokseen valmistauduttaessa on syytä kiinnittää erityishuomio myös kansainvälisiin sopimustilanteisiin.

Esimerkiksi palvelut, jotka jatkossa kohdistuvat kiinteäksi omaisuudeksi luokiteltaviin koneisiin ja laitteisiin, verotetaan ensi vuoden alusta lukien koneen tai laitteen sijaintivaltiossa. Siten suomalainen yritys saattaa entistä useammin joutua rekisteröitymään paikallisesti tällaisen koneen tai laitteen sijaintivaltioon arvonlisäverovelvolliseksi ja käsittelemään myytävät huolto- ja korjauspalvelut kyseisen valtion arvonlisäverosäännösten mukaisesti.

Lisäksi näissä tilanteissa Suomessa sijaitsevien kiinteäksi omaisuudeksi katsottavien koneiden ja laitteiden huolto-, korjaus- tms. palvelun myynti myös ulkomaiselle asiakkaalle tulisi tapahtua Suomen arvonlisäverolla.

Uudet säännökset vaikuttavat lisäksi ainakin kiinteistön luovutusten arvonlisäverovapauden ja rakentamispalvelujen oman käytön verotuksen soveltamisalan laajuuteen sekä kiinteistöinvestointien tarkistusjärjestelmään, sillä jatkossa myös kiinteäksi omaisuudeksi katsottavat koneet ja laitteet ovat tarkistusvastuun piirissä osana muuta kiinteistöä (10 vuoden tarkistuskausi).

Muutokset perustuvat 7.10.2013 hyväksyttyyn täytäntöönpanoasetukseen (1042/2013). Sen tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että kaikki EU-maat soveltaisivat kiinteään omaisuuteen liittyviä palveluja yhdenmukaisesti ja että näiden palveluiden arvonlisäverotus tapahtuisi aina kiinteän omaisuuden sijaintivaltiossa. Nykyisten kiinteistöjä koskevien säännösten soveltaminen on ollut jäsenmaissa hyvin kirjavaa.

Yritysten on nyt syytä varmentaa oma tilanteensa uusien säännösten valossa ja aloittaa tarvittaessa valmistautuminen muuttuvaan alv-raportointiin ajoissa.