Lähetettyjä työntekijöitä koskeva sääntely muuttui 1.12.2020

01.12.2020

Lakimuutosten taustalla on lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin muuttuminen. Muutosten myötä lähetettyyn työntekijään sovelletaan aiempaa laajemmin suomalaista lainsäädäntöä sekä työehtosopimusten määräyksiä.

Keskeisimpiä muutoksia ovat palkkasäännöksen täsmentäminen, työnantajan vastuun lisääminen lähettämisestä aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista sekä lähettävän yrityksen tekemän ennakkoilmoituksen tietosisällön laajennus.

Uutta on myös se, että pitkäaikaisissa, yli 12 kuukautta kestävissä lähettämisissä Suomessa sovellettavat työehdot tulevat sovellettavaksi lähetettyyn työntekijään entistä laajemmin. Työnantaja voi hakea määräaikaan enintään kuuden kuukauden pidennyksen, jolloin lisäehdot tulevat sovellettavaksi viimeistään, kun lähetys on kestänyt 18 kk.

Jatkossa lähetetylle työntekijälle maksetun palkan tulee alihankinnassa ja yritysryhmän sisäisessä siirrossa kattaa vähintään työhön sovellettavaksi tulevan työehtosopimuksen mukaisista pakollisista palkan osista koostuvan vähimmäispalkan määrä. Muutos voi lisätä palkkakustannuksia joillakin aloilla.

Työnantajan tulee määritellä mikä osa työntekijälle lähetettynä olosta maksetusta korvauksesta tai lisästä on korvausta tosiasiallisista kustannuksista.  Jos työnantaja ei ole tehnyt näin, katsotaan lisä kokonaisuudessaan korvaukseksi tosiasiallisista kustannuksista, eikä sitä voida lukea osaksi työntekijän palkkaa.

Työnantajan vastuu lähettämisestä aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista on entistä laajempi. Työnantajalle on asetettu velvollisuus korvata lähtömaasta Suomeen tehtävästä matkasta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset työntekijälle suomalaisen työehtosopimuksen korvaustasoa vastaavasti, mikäli muutoin maksettava korvaus alittaa suomalaisen työehtosopimuksen mukaisen korvaustason olennaisesti.

Uusia säännöksiä sovelletaan 1.12.2020 alkaen. Muutosten voimaan tullessa lähetettyinä olevien työntekijöiden osalta voidaan noudattaa 12 kuukauden siirtymäaikaa, lukuun ottamatta pitkäaikaisen lähettämisen 12 kuukauden laskentasääntöä, jota tulee soveltaa lain voimaantulosta alkaen. Muutosten voimaantulon jälkeen tehtyihin lähetyssopimuksiin uusia säännöksiä on sovellettava heti niiden voimaantulosta alkaen.

Lainsäädännön muutoksia on käsitelty tarkemmin oheisessa soveltamisohjeessa.