Laskutusta koskevat muutokset 1.1.2013

21.11.2012

Arvonlisäverolain laskutusta koskevat säännökset muuttuvat osittain 1.1.2013 lukien (L 399/2012). Uudet säännökset perustuvat ns. arvonlisäverodirektiivin muutokseen (2010/45/EU, 13.7.2010).

Direktiivimuutoksen tarkoituksena oli yksinkertaistaa, nykyaikaistaa ja yhdenmukaistaa laskutusta koskevia säännöksiä EU:n jäsenvaltioissa.

Arvonlisäverolakiin lisätään säännökset siitä, milloin laskutukseen sovelletaan Suomen AVL:n säännöksiä. Sen lisäksi laskunantovelvollisuutta ja laskun sisältöä koskevia säännöksiä osin muutetaan.

Merkittävä muutos on myös uusi määräaika laskujen antamiselle silloin, kun myynti koskee tavaroiden yhteisömyyntejä tai myyntimaan pääsäännön alaisten palvelujen myyntiä toisen yhteisömaan elinkeinonharjoittajille, joista myynneistä ostaja on omassa maassaan verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden nojalla.

Nämä tavara- ja palvelumyynnit ovat sellaisia, jotka myyjän on raportoitava yhteenvetoilmoituksella. Kysymyksessä olevista myynneistä on annettava lasku viimeistään tavaroiden toimittamiskuukautta tai palvelujen suorittamiskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Verohallinto antoi 18.10.2012 laskutusvaatimuksia koskevan ohjeen (nro A95/200/2012). Ohjeessa on selostettu AVL:n sisältämät laskutusvaatimukset kokonaisuudessaan sellaisina kuin ne ovat 1.1.2013 voimaan tulevan uudistuksen jälkeen.

Ohje muuttaa aiempaa kulujen edelleenlaskutusta koskevaa ohjeistusta sekä sisältää laskun pyöristykseen liittyviä aiemmin julkaisemattomia ohjeita.

Lisätietoja:
Veroasiantuntija Mika Jokinen, puh. 09 4202 2514, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi