Liikesalaisuuksien suojasta tulossa EU-sääntelyä

02.02.2016

Uudella EU-direktiivillä pyritään suitsimaan liikesalaisuuksien väärinkäyttöä. EK tähdentää, ettei uuden sääntelyn soveltaminen Suomessa saa heikentää jo nyt hyvällä tasolla olevaa suojaa.

Liikesalaisuus on aineettoman omaisuuden suojamuoto, joka täydentää teollis- ja tekijänoikeudellisia suojamuotoja. Liikesalaisuuksien suoja mahdollistaa aineettoman omaisuuden pitämisen salassa tietyin toimenpitein ja on tärkeä suojamuoto yrityksille tilanteissa, joihin muu immateriaalioikeudellinen suojamuoto ei sovellu tai yrityksellä ei ole siihen resursseja.

Suomessa liikesalaisuuksista säädetään tällä hetkellä rikoslaissa, työsopimuslaissa ja laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa.

EU:ssa liikesalaisuuksien suojaa koskevasta direktiiviehdotuksesta on saavutettu poliittinen yhteisymmärrys. Lopullinen hyväksyntä direktiiville saadaan Euroopan parlamentista ja neuvostosta kevään aikana. Sääntelyn kansallinen soveltaminen alkanee kesällä 2018.

Direktiivi koskee liikesalaisuuksien suojaamista laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Tavoitteena on varmistaa, että EU-tasolla on tarjolla riittäviä ja yhtenäisiä suojakeinoja liikesalaisuuksien väärinkäyttöä vastaan. Näin pyritään edistämään yritysten rajat ylittävää innovaatiotoimintaa. Tällä hetkellä sääntely ja oikeussuojakeinot vaihtelevat EU-maissa huomattavasti.

EK korostaa, ettei direktiivillä pidä heikentää suomalaisen liikesalaisuussääntelyn suojan hyvää tasoa ja laajuutta. Lopulliseen direktiiviehdotukseen jäi muutamia elinkeinoelämälle ongelmallisia kohtia, muun muassa minimisääntelyyn perustuvan ehdotuksen muuttuminen joiltakin osin maksimiharmonisointia edellyttäväksi sekä artikloita, jotka ovat osain tulkinnanvaraisia ja liian yksityiskohtaisia.

EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori sanoo, että direktiivin implementoinnissa Suomessa pitää pyrkiä säilyttämään nykyinen sääntelymme mahdollisimman muuttumattomana kansallista liikkumavaraa hyödyntäen. On myös huolehdittava siitä, ettei suojan tason laske.

Lue lisää:

EK:n uutinen Liikesalaisuuksien suojaa uudistetaan EU:ssa, sääntely Suomessa jo esimerkillistä