Muutoksia työnantajan tiedonantovelvoitteisiin määräaikaisissa ja vuokratyösuhteissa

17.12.2012

Työsopimuslakiin ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin (tilaajavastuulakiin) on tulossa muutoksia, jotka koskevat työnantajan tiedonantovelvoitteita määräaikaisissa ja vuokratyösuhteissa. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2013 alkupuolella.

Määräaikaisissa työsuhteissa työnantajan on nykyisellään selvitettävä työntekijälle määräaikaisen työsuhteen peruste ja kesto antaessaan työntekijälle työsopimuslain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista. Nämä tiedot sisältyvät yleensä kirjalliseen työsopimukseen. Lakia muutetaan nyt niin, että työntekijälle on ilmoitettava määräaikaisen työsopimuksen perusteen lisäksi sen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta.

Käytännössä muutos koskee niitä tilanteita, joissa määräaikaisen työsopimuksen päättymisajankohdasta ei oteta ehtoa työsopimukseen. Määräaikaisen työsuhteen kesto voidaan tarkan päivämäärän asemesta kytkeä esimerkiksi sijaisuuden päättymiseen, projektin valmistumiseen tai asiakastilauksen loppumiseen.

Lainmuutoksesta seuraa, että työnantajan tulee arvioida, milloin määräaikainen työsuhde päättyy ja ilmoittaa ajankohta työntekijälle työsopimuksessa tai erillisessä kirjallisessa selvityksessä työnteon keskeisistä ehdoista.

Kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista tulee pääsäännön mukaan antaa ainoastaan toistaiseksi tai yli kuukauden määräajan voimassa olevissa työsuhteissa. Vuokratyössä selvitys on kuitenkin annettava, vaikka työsopimus olisi tehty alle kuukauden määräajaksi, jos työntekijä pyytää sitä. Toinen työsopimuslain muutos koskeekin vuokratyösuhteita. Jatkossa vuokrayrityksen tulee antaa selvityksessään tieto vuokraamalleen määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle seuraavista asioista:

  • määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen asiakastilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta
  • arvio vuokrayrityksessä tarjolla olevista muista, vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä.

Lainmuutos täydentää työnantajan informointivelvoitteita, mutta sillä ei oteta kantaa käyttäjäyrityksen vuokratyön käytön perusteisiin eikä määräaikaisen sopimuksen solmimisedellytyksiin.

Myös tilaajavastuulakiin sisältyvä tiedonantovelvollisuus henkilöstön edustajalle käytettäessä vuokratyövoimaa laajenee. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan luottamusmiehelle tai muulle henkilöstön edustajalle on pyynnöstä ilmoitettava lainkohdassa säädetyt tiedot.

Laki muuttuu niin, että jo säädettyjen tietojen ohella on ilmoitettava vuokratyön käytön syy. Tämäkin muutos on luonteeltaan informatiivinen. Laki ei vaadi sitä, että työnantajan olisi perusteltava henkilöstön edustajalle päätöstään käyttää vuokratyövoimaa.

Hallituksen esitys HE 152/2012 vp. 

Lisätietoja:
Aasiantuntija Mika Kärkkäinen, puh. 09 4202 3369, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi