Sijoitustoimintaan määräaikainen veronhuojennus

17.05.2013

Sijoitustoiminnan määräaikaista veronhuojennusta koskeva voimaanpanoasetus annettiin 8.5.2013 ja laki tuli voimaan 15.5.2013.

Sijoitustoiminnan määräaikaisesta veronhuojennuksesta annetun lain (993/2012) mukaan luonnollisella henkilöllä on oikeus ylimääräiseen verovähennykseen listaamattomaan osakeyhtiöön 15.5.2013 – 31.12.2015 tekemänsä osakepääomasijoituksen perusteella.

Kohdeyhtiöstä riippumaton yksityinen sijoittaja voi laissa säädetyin edellytyksin vähentää pääomatulostaan 50 prosenttia osakeyhtiöön sijoittamansa osakepääoman määrästä. Vähennyksen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 75 000 euroa vuodessa.
Yksittäinen sijoittaja voi tehdä sijoituksia useampiin kohteisiin, jolloin vähennyksen enimmäismäärä on yhteensä 150 000 euroa vuodessa. Kohdeyhtiön veronhuojennukseen oikeuttava sijoitusten enimmäismäärä on 2 500 000 euroa 12 kuukauden aikana.

Sijoitus tulee tehdä pieneen yritykseen. Pieni yritys määritellään yritykseksi, jolla on enintään 50 työntekijää ja jonka taseen loppusumma ja liikevaihto ovat alle kymmenen miljoonaa euroa.

Vähennystä vastaava määrä palautetaan sijoittajan tuloon osakkeita myöhemmin luovutettaessa.

Vähennyskelpoisen sijoituksen edellytykset:

 • Kohdeyhtiö on elinkeinotoimintaa harjoittava suomalainen osakeyhtiö tai ETA-alueella rekisteröity pääomayhtiö, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa.
 • Kohdeyhtiön elinkeinotoiminta ei ole pääasiallisesti luottolaitos- ja vakuutustoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa, sijoitustoimintaa tai arvopaperikauppaa.
 • Kohdeyhtiö ei harjoita laivanrakennusta tai hiili- tai teräsliiketoimintaa.
 • Kohdeyhtiö ei ole julkisesti noteerattu yhtiö.
 • Kohdeyhtiön palveluksessa tulee olla vähemmän kuin 50 henkilöä ja sen liikevaihdon tai taseen loppusumman tulee olla enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Kohdeyhtiö ei saa olla maksukyvytön tai maksukyvyttömyysuhan alainen.
 • Kohdeyhtiötä ei ole perustettu ennestään toiminnassa olevan yhtiön toiminnan jatkamista varten.
 • Kohdeyhtiön toiminnan tulee olla voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaista, eikä sen tarkoitus saa olla vastoin yleistä moraalia tai kohdeyhtiön toimialalla vakiintuneita hyviä tapoja ja käytännesääntöjä.
 • Kohdeyhtiö ei ole alentanut osakepääomaansa tai jakanut varojaan muille osakkeenomistajille kuin sijoittajia vastaaville aiemmille osakkaille muuten kuin osingonjakona kolmena sijoitusta edeltävänä verovuonna.
 • Kohdeyhtiö on laatinut toiminnastaan liiketoimintasuunnitelman.
 • Kohdeyhtiö on laatinut kunkin sijoittajan kanssa sijoittajan irtautumista koskevan irtautumissuunnitelman.
 • Sijoitus kohdeyhtiöön on tehty kuuden vuoden kuluessa siitä, kun kohdeyhtiö on merkitty kaupparekisteriin.
 • Sijoitukset on tehty rahana kohdeyhtiön osakepääomaan.
 • Sijoitusten perusteella saadut osakkeet eivät tuota yhtiön muista osakkeista poikkeavia taloudellisia oikeuksia.
 • Sijoittaja ei ole suoraan tai välillisesti omistanut osuutta kohdeyhtiöstä kolmena sijoitusta edeltävänä vuonna ennen ensimmäistä sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta annetun lain mukaisen sijoituksensa tekemistä.
 • Sijoituksesta ei saa seurata välitöntä tai välillistä määräysvaltaa kohdeyhtiössä.
 • Sijoittajan tekemien sijoitusten yhteismäärä on vähintään 10 000 euroa kalenterivuonna.
 • Sijoitukset eivät oikeuta sijoitusvähennykseen siltä osin kuin kohdeyhtiön kalenterivuonna vastaanottaminen veronhuojennuslain tarkoittamien sijoitusten määrä ylittää 2 500 000 euroa.

Verohallinnon ohjeet sijoitustoiminnan veronhuojennuslaista julkaistaan lähiviikkoina.

Lisätietoja:
Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, puh. 040 557 4937, sähköposti: tero.honkavaara(at)ek.fi