Tasa-arvolakia täsmennettiin, vaikutuksia myös työelämään

Vastaisuudessa tasa-arvosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä vuosittain. Lakiin lisättiin myös uusi täsmentävä pykälä palkkakartoituksesta.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia eli ns. tasa-arvolakia (609/1986) on täsmennetty tämän vuoden alusta.

Työelämää koskettavia uudistuksia tehtiin kaksi: säännöksiä työpaikan tasa-arvosuunnitelmasta tarkennettiin ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä sisällytettiin lakiin.

Tasa-arvosuunnitelma joka toinen vuosi

Tasa-arvosuunnitelman laatimisesta säädetään tasa-arvolain 6a–6b §:ssä. Vastaisuudessa tasa-arvosuunnitelma voidaan laatia joka toinen vuosi, aiemmin se piti tehdä vuosittain. Asiasta ei tarvitse sopia paikallisesti, vaan työnantaja päättää siitä.

Suunnitelmaan sisältyvä palkkakartoitus voidaan paikallisesti sopia tehtäväksi joka toinen tai kolmas vuosi. Jos palkkakartoitusta ei tehdä vuosittain, muu suunnitelma täytyy kuitenkin tehdä eli työnantaja ei voi päättää tehdä suunnitelmaa vain joka toinen vuosi.

Lakiin lisättiin myös uusi täsmentävä pykälä palkkakartoituksesta (6b §). Palkkakartoituksella selvitetään, ettei samaa tai samanarvoista työtä saman työnantajan palveluksessa tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

Jos kartoitus tuo esiin selkeitä palkkaeroja, työnantajan on selvitettävä syitä niihin. Jos hyväksyttäviä syitä ei löydy, työnantajan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin.

Kuten aiemminkin, hyväksyttävät syyt palkkaeroille voivat liittyä esimerkiksi

  • tehtävien vaativuuteen,
  • henkilökohtaiseen suoritukseen,
  • pidempään työkokemukseen,
  • erityisvastuuseen,
  • epämukaviin työaikoihin,
  • työntekijän monikäyttöisyyteen tai
  • työolosuhteisiin.

Pykälään tasa-arvosuunnitelmasta lisättiin täsmennyksenä myös, että henkilöstön edustajilla on oltava riittävät vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmasta on lisäksi tiedotettava henkilöstölle.

Sukupuolivähemmistö ja seksuaalivähemmistö eri asioita

Toisena uudistuskokonaisuutena tasa-arvolakiin sisällytettiin sukupuolivähemmistöjen syrjintä. Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan esimerkiksi transsukupuolisia ja transvestiitteja. Laissa puhutaan sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta.

Sukupuolivähemmistöt on erotettava seksuaalivähemmistöistä, joiden syrjinnästä säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan homo- ja biseksuaaleja.

Uudistuksen jälkeen tasa-arvolaissa säädetään siis sukupuolten tasa-arvon lisäksi sukupuolivähemmistöjen syrjinnän kiellosta.

Lue lisää: