Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä sai työnsä valmiiksi

26.03.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli laajapohjaisessa työryhmässä tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen hallituksen esityksen muotoon. Työ oli monimutkainen ja mittava; se kesti 1,5 vuotta ja tuotti yli 200-sivuisen mietinnön.

–Tavoitteena on siis EU:n tavaramerkkidirektiivin implementoiminen kansallisesti voimaan sekä vanhan kansallisen lakimme päivittäminen nykyaikaan. Uusi tavaramerkkilaki astuisi voimaan vuoden 2019 alusta, kertoo EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

Esitykseen liittyy myös muita uudistuksia, erityisesti toiminimilain osalta.

Direktiivi edellyttää muutoksia mm. tavaramerkin esitysmuotoon ja oikeusmenettelyyn

  • Tavaramerkki voidaan jatkossa esittää missä tahansa muodossa yleisesti hyväksyttävää tekniikkaa käyttäen, kunhan merkki on ilmaisultaan selkeä, täsmällinen ja ymmärrettävä.  Rekisteriviranomaisten ja yleisön on kyettävä tavaramerkin esitystavan perusteella määrittämään tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeästi ja tarkasti.

-Enää ei siis vaadita, että tavaramerkki pitää esittää graafisella tavalla, selventää Tähtivuori.

  • Tavaramerkkirekisteröinnin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia on jatkossa mahdollista hoitaa myös Patentti- ja rekisterihallituksessa hallinnollisena menettelynä, nykyisen markkinaoikeudessa ajettavan tuomioistuinmenettelyn sijaan. Hallinnollinen menettely olisi kuitenkin toissijainen eli jos asia vietäisiin Markkinaoikeuteen juttua ei käsiteltäisi PRH:ssa.

–Tämä on Tähtivuoren mielestä hyvä uudistus, koska PRH:n menettely on nopea ja kustannustehokas tuomioistuinmenettelyyn verrattuna. Markkinaoikeuden tuomioistuinmaksu IPR-asiassa on yrityksiltä 2000 euroa, kun hallinnollinen menettely PRH:ssa olisi noin 450 euroa. Kalliin hinnan vuoksi moni on jättänyt viemättä rekisteröintipäätösasian tuomioistuimen ratkaistavaksi, Tähtivuori toteaa.

  • Tavaramerkkirekisteröinnin suoja-aika, 10 v, laskettaisiin jatkossa hakemispäivästä eikä rekisteröinnistä kuten nykyisin. Suoja-aika olisi kuten nykyisinkin mahdollista uudistaa aina uudeksi 10 vuoti- kaudeksi maksamalla uudistamismaksu, eli suojan kokonaiskestoon ei olisi tulossa muutoksia.

Kansallisia muutostarpeita ovat mm. sähköinen asiointi, rikossääntely ja luokitukset

  • Tavaramerkkihakemusten ja rekisteröintien uudistaminen hoidetaan jatkossa pääsääntöisesti aina sähköisenä asiointia ja vain poikkeustilanteita varten on mahdollisuus paperiseen asiointiin.
  • Tavaramerkkien rikkomusten ja rikoksen osalta teollisoikeusrikossääntely laajennetaan koskemaan kansallisten merkkien ohella myös EU-tavaramerkkejä. Näin on tilanne jo patenttien osalta ja tämä laajennus on nykyisen oikeuskäytännön linjan mukainen.
  • Tavaramerkkien luokitukset tulee täsmentää vastaamaan uusia luokitussäännöksiä.

Tähtivuoren mukaan EK kannalta ehdotettu muutos on hyväksyttävissä, koska täsmentäminen on nyt mahdollista hoitaa kuntoon oman tavaramerkin uudistamisen yhteydessä, eikä edellytetä toimittavan lyhyen määräajan kuluessa kuten oli tilanne EU:n tavaramerkkiasetuksen voimaantulon yhteydessä muutama vuosi sitten.

–Tästä esitettävästä kompromissiehdotuksesta ei aiheutuisi yrityksille lisäkustannuksia ja samalla tavaramerkkirekisteri kuitenkin puhdistuisi kattamaan oikeudenhaltijan tarvetta vastaavan suojan laajuuden.

Toiminimen ja tavaramerkin ongelmallinen suhde

Lisäksi työryhmä käsitteli toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta, jossa on ongelmallisena nähty erityisesti yleistoimialana rekisteröidyt toiminimet kaupparekisterissä, esim. ”kaikki laillinen liiketoiminta”. Tällaiset yleistoimialat saattavat aiheuttaa esteitä uusien tavaramerkkien rekisteröinnille.

Työryhmä esittää ratkaisuna hallinnollista menettämis- ja mitättömyysmenettelyä myös toiminimen puolelle tilanteissa, joissa tavaramerkki on ollut käyttämättömänä ja toiminimen osittaisen kumoamisen mahdollistamista aikaisemman koko toiminimen kumoamisen sijaan. Lisäksi työryhmä esittää, että yleistoimialan käytön tarpeellisuutta arvioidaan erikseen osakeyhtiölain tai vireillä olevan kaupparekisterilakiuudistuksen tarkastelun yhteydessä

Keskuskauppakamari jätti työryhmän mietintöön tästä kysymyksestä eriävän mielipiteen katsoen nykyisen toiminimisuojan liian laajaksi ja työryhmän esittämät toimenpiteet riittämättömiksi vaikuttaa uusien tavaramerkkien rekisteröinteihin.

– EK katsoo, että työryhmän ratkaisuehdotus on kompromissi vaikeassa  tilanteessa, jossa molemmat suojan muodot ovat tärkeitä yritykselle, sekä toiminimi ja tavaramerkki.

– Työryhmän esittämä toiminimen kumoamismenettely olisi nopea ja edullinen tapa kumota rekisteröinti ainakin silloin, kun sitä ei ole käytetty nykysääntelyn mukaisesti 5 vuoden kuluessa, perustelee Tähtivuori.