Tilaajavastuu tehostuu ja selkenee

03.04.2014

EK pitää tilaajavastuuta selvittäneen työryhmän työn lopputulosta tasapainoisena. Harmaan talouden torjunta on tärkeää, koska sillä edistetään muun muassa yritysten tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia.

Tilaajavastuutyöryhmä on julkistanut mietintönsä. Työryhmä selvitti tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita.

Keskeisenä ajatuksena oli selvittää, miten tilaajavastuu toimisi paremmin välineenä harmaan talouden torjunnassa. Toisena päämääränä oli vähentää tilaajavastuuvelvoitteista johtuvaa hallinnollista taakkaa.

Laiminlyöntimaksujen suurentamista ehdotetaan

Kolmikantainen työryhmä ehdottaa mietinnössä muun muassa laiminlyöntimaksujen suurentamista. Korotettu laiminlyöntimaksu, joka on ollut käytössä rakennustoimintaan liittyvissä sopimuksissa, ulotettaisiin nyt koskemaan kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia.

Korotettu sanktio koskee tapauksia, joissa tilaajavastuuta rikotaan vakavasti. Selvitysvelvollisuuden sisältö puolestaan täydentyisi työterveyshuoltoa koskevalla selvityksellä.

Yrityksille myönteistä on muun muassa se, että lain velvoitteiden täyttämisestä johtuvan työmäärän odotetaan helpottuvan, kun verovelan selvittämisessä hyödynnetään perustettavaa verovelkarekisteriä.

Laiminlyöntimaksujen korottamisen vastapainona euromääräistä soveltamiskynnystä alihankintasopimuksissa nostetaan jonkin verran.

Lähetettyjä työntekijöitä koskeviin tilaajavastuusääntöihin ehdotetaan selvennyksiä. Tilaajan olisi vastaisuudessa valvottava alihankintasopimuksessa sovitun työn alkamispäivänä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä, jotka tekevät sopimuksen mukaista työtä, on ns. A1-todistus.

Jos työntekijät tämän jälkeen vaihtuvat, velvollisuus toimittaa todistukset on ulkomaisella alihankkijalla. Tilaajan tulee kuitenkin edellyttää sopimuksessa, että alihankkija täyttää tämän velvollisuutensa.

Yrityksille ei saa sälyttää viranomaisten töitä

EK pitää työryhmän työn lopputulosta tasapainoisena ja kannatettavana. EK:n mielestä harmaan talouden torjunta on tärkeä päämäärä. Torjunnalla turvataan paitsi yhteiskunnan fiskaalisia intressejä, edistetään myös yritysten tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia. Ei ole toivottavaa, että kukaan hyötyisi velvollisuuksiensa rikkomisesta.

Toisaalta on pidettävä erillään viranomaisten ja yritysten rooli. Yrityksille ei voida sälyttää valvontavelvoitteita, jotka luonteensa puolesta kuuluvat viranomaisille. Hallinnollisen taakan on myös pysyttävä kohtuullisena, ja lain asettamien velvoitteiden oltava ennakoitavia sekä vaivatta selvitettävissä.

EK toivoo, että lakia olisi uudistusten jälkeen helpompi soveltaa. Valvontakäytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa viranomaisen tulkinta on tullut yllätyksenä lakia soveltaville yrityksille.

Työryhmän mietintöön perustuvat lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän vuoden syksyllä. Lakiuudistukset tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Työryhmän mietintö (pdf) on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.