Työtaisteluista merkittävät vahingot yksityiselle sektorille vuonna 2020

06.05.2021

Vuonna 2020 oli yhteensä 99 työtaistelua ja työtaistelun uhkaa. Työtaisteluihin osallistui runsaat 16 800 työntekijää ja niissä menetettiin yli 171 000 työpäivää.

Työtaisteluista 44 oli lakkoja ja 20 lakon uhkia. Toteutuneista lakoista 68 % oli laittomia. Työtaisteluun osallistuneiden henkilöiden määrä ja menetettyjen työpäivien määrä laskivat vuoteen 2019 verrattuna. Menetettyjen työpäivien määrä ylitti 2010-luvun keskitason. Luvuissa näkyvät erityisesti alkuvuoteen sijoittuneet työehtosopimusneuvotteluihin liittyneet työtaistelutoimet sekä niihin liittyneet tukityötaistelutoimenpiteet. Työtaistelujen kokonaismäärä nousi hieman edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2020 työtaistelutoimenpiteistä 54 % toimeenpantiin teollisuudessa, 38 % palvelualoilla ja 8 % kuljetuksen ja liikenteen alalla.

Yleisimmät syyt työtaisteluihin olivat työehtosopimusneuvottelut (53 %), työvoiman vähennys tai sen uhka (16 %), tukitoimenpiteet (12 %) sekä alan työehtosopimuksen soveltaminen esim. rajariidat (11 %). Muita syitä olivat työnjohdollinen menettely, työn järjestelyt tai muu henkilöstöpolitiikkaan liittyvä syy, työolosuhteet ja palkkaerimielisyydet.

Vuonna 2020 työtaistelutoimenpiteistä 33 % oli laittomia. Laillisten työtaistelujen suurempaa osuutta selittää alkuvuodesta 2020 käynnissä ollut työehtosopimusneuvottelukierros.

Tiedot perustuvat EK:n työtaistelutilastoon. EK ja sen edeltäjät ovat keränneet tietoja työtaisteluista 1970-luvun alusta lähtien. EK:n tilasto toimii myös osana virallista tilastoa yksityisen sektorin osalta.

Työtaistelutilasto 2020