Uudet verokannusteet yritysten t&k-toimintaan ja riskipääoman hankintaan

17.12.2012

Hallitus antoi 11. joulukuuta eduskunnalle lakiesitykset tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä sekä sijoitustoiminnan verohuojennuksesta. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja uudistumiseen laajentamalla systemaattista t&k-toimintaa tekevien yritysten piiriä sekä parantaa yritysten riskirahoituksen saatavuutta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta, ja sijoitustoiminnan huojennuksen sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt siihen sisältyvän valtiontuen. Kannusteet ovat voimassa määräajan, vuoteen 2015 saakka.

T&k-lisävähennys

Elinkeinotoiminnan tulosta verotuksessa tehtävään t&k-lisävähennykseen ovat oikeutettuja osakeyhtiöt ja osuuskunnat yrityksen koosta riippumatta. Vähennyksen määrä on 100 % yrityksen t&k-toiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista, kuitenkin enintään 400 000 euroa ja vähintään 15 000 euroa. Yhteisöverokanta 24,5 % huomioon ottaen varsinaisen verohuojennuksen määrä on siten enintään 98 000 euroa.

Vähennystä ei saa ostoista alihankkijalta eikä liittyen tutkimuslaitosyhteistyöhön, jos tutkimuslaitos saa valtiontukea kyseiseen hankkeeseen. Vähennykseen eivät oikeuta palkkakustannukset, jotka otetaan huomioon muuta valtiontukea myönnettäessä, eivätkä sellaiset t&k-hankkeet, jotka on aloitettu ennen lain voimaantuloa.

Sijoitustoiminnan verohuojennus

Sijoitustoiminnan verohuojennuksessa sijoittaja saa vähentää pääomatuloistaan 50 % listaamattomaan pieneen osakeyhtiöön sijoittamansa uuden osakepääoman määrästä. Yhteen yhtiöön tehdyn sijoituksen osalta vähennyksen enimmäismäärä on 75 000 euroa vastaten 150 000 euron sijoitusta. Vähennyksen saaminen edellyttää vähintään 10 000 euron sijoitusta. Sijoittajakohtainen vähennyksen enimmäismäärä on 150 000 euroa.

Huojennus edellyttää muun ohella, että yrityksen rekisteröinnistä on kulunut enintään kuusi vuotta, eikä se ole syntynyt yritysjärjestelyn seurauksena. Huojennukseen ei oikeuta sijoitus, joka tuottaa sijoittajalle määräysvallan kohdeyrityksessä. Sijoittajalla tai hänen lähipiiriinsä kuuluvalla ei ennen ensisijoitusta voi olla suoraan tai välillisesti aiempaa omistusta kohdeyhtiössä kuluvan ja edeltävän kolmen verovuoden aikana.

Huojennus edellyttää lisäksi EU:n valtiontukisääntöjen mukaista liiketoimintasuunnitelmaa ja irtaantumissuunnitelmaa.

EK: myönteinen ensiaskel

EK pitää verokannusteiden käyttöön ottamista positiivisena ensiaskeleena yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Kannusteiden valmistelussa ei kuitenkaan noudatettu avoimuutta ja niiden viimeistely tapahtui kovalla kiireellä. Siksi kannusteisiin jäi käytettävyyttä heikentäviä tarpeettomia rajoituksia ja byrokraattisia elementtejä.

EK:n mielestä on tärkeää, että kannusteiden toimintaan ja niiden käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tarpeelliseksi osoittautuvat muutokset pitää tehdä mahdollisimman pian. Samaa on edellyttänyt eduskunnan valtiovarainvaliokunta ehdotuksiin liittyvässä lausumassaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013-2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, puh. 09 4202 3292, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi