Uusi lainsäädäntö osaamisen kehittämisestä on nyt voimassa

09.01.2014

Lainsäädäntö, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen maaliskuussa 2013 sopimaan osaamisen kehittämisen toimintamalliin, tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Lainuudistusten keskeinen ajatus on, että työnantaja saa verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen osaamisen kehittämisestä, joka perustuu koulutussuunnitelmaan.

Jos yritys kuuluu yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (yhteistoimintalain) soveltamisalaan, sen on laadittava koulutussuunnitelma osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa.

Yhteistoimintalain soveltamisalan ulkopuolella olevilla yrityksillä ei ole vastaavaa velvollisuutta, mutta verovähennyksen saaminen edellyttää näissäkin yrityksissä koulutussuunnitelman laatimista.

Verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen määrä lasketaan työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden keskimääräisen päiväpalkan perusteella, ja sen enimmäismäärä on verovuonna kolme päivää työntekijää kohden.

Lainmuutosten jälkeenkin henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja sen kohdentamisesta päätetään kunkin työpaikan tarpeista lähtien.

Henkilöstöryhmien erityistarpeet huomioon

Uudistuksilla pyritään taloudellisin kannustein ohjaamaan työnantajia kehittämään henkilöstön osaamista laaja-alaisesti. Koulutuksen kohdentamisessa halutaan otettavan huomioon erityisesti ne työntekijäryhmät, joilla on erityistarpeita osaamisen kehittämisessä.

Lainmuutoksilla täsmennetään myös muutoin kuin osaamisen kehittämisen osalta yhteistoimintalaissa säädetyn henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältöä.

Vastaisuudessa suunnitelmassa on muun muassa käsiteltävä määräaikaisia työsopimuksia sekä työkyvyttömyys- ja työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden erityistarpeita. Myös osatyökykyisten työntekijöiden työllistämisen periaatteisiin ja joustaviin työaikajärjestelyihin on kiinnitettävä huomiota.

Tutustu EK:n laatimaan ohjeistukseen

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat uudet säännökset ovat yhteistoimintalaissa. Verovähennyksestä on säädetty elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja maatalouden tuloverolaissa.

Uudessa laissa taloudellisesti tuetusta osaamisen kehittämisestä on lähinnä yhteistoimintalain ulkopuolelle jääviä yrityksiä koskevia säännöksiä. Uusi laki koulutuksen korvaamisesta sisältää säännökset koulutuskorvauksesta niitä työnantajia varten, jotka eivät kuulu verolakien piiriin.

EK antoi viime vuoden lopulla ohjeen koulutussuunnitelmasta sekä siihen perustuvasta verovähennyksestä ja koulutuskorvauksesta. Verohallinto antaa oman ohjeensa verovähennyksestä lähiaikoina.

Lue EK:n laatima ohjeistus (pdf)