Uusi laki tehostamaan liikesalaisuuksien suojaa

19.10.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 18.10. liikesalaisuusdirektiivin  kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnön. EK:n mielestä on hyvä, että työryhmän lakiehdotus tehostaa liikesalaisuuksien suojaa ja kokoaa yhteen nykyisen pirstaleisen sääntelyn.

EK:n asiantuntija, liikesalaisuuslakityöryhmän jäsen, Riikka Tähtivuori pitää erityisen tärkeänä, että ehdotetussa laissa säilytetään kansallisesti liikesalaisuuksien suojan nykyinen hyvä taso. Sillä ei myöskään  heikennetä rikosoikeudellisia suojakeinoja, joita on pääasiassa käytetty  liikesalaisuuksien väärinkäyttöön puuttumisessa.

Liikesalaisuuksilla ja sen suojan tasolla on tärkeä merkitys kaikille suomalaisyrityksille, varsinkin aineettoman omaisuuden korostuessa. Liikesalaisuudet rinnastetaan osaksi immateriaalioikeuksien (IPR) kokonaisuutta,  ja sen vuoksi direktiivin valmistelussa esikuvana on ollut teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista varmistava IPR täytäntöönpanodirektiivi.

– EK pitää tärkeänä että yrityksillä on käytettävissä tehokkaat oikeussuojakeinot liikesalaisuuksien luvatonta käyttöä vastaan, sekä kotimaassa että EU laajuisesti, sillä liikesalaisuus on tärkeä aineettoman omaisuuden suojakeino täydentäen muuta immateriaalioikeuksien antamaa suojaa, korostaa Tähtivuori.

– Erityisesti yritykset, jotka toimivat useissa EU-maissa hyötynevät sääntelyuudistuksesta. Joissakin maissa liikesalaisuuksien suojan taso on ennen direktiiviä ollut alhainen ja nyt se nousee. Liikesalaisuuksien suojan tason parantuminen koko EU:n alueella on omiaan edistämään rajat ylittävää yritysten yhteistyötä.

Uusi lakiehdotus sisältää nykyistä tarkemmat ja kattavammat siviilioikeudelliset oikeussuojakeinot liikesalaisuuden haltijan käyttöön väärinkäyttötilanteissa. Sääntely siis täydentää nykyisin Suomessa pääosin rikoslain varaan rakentuvaa liikesalaisuuksien suojaa.

Uudessa laissa säädettäisiin liikesalaisuuden määritelmästä ja liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta, kuin myös sallituista liikesalaisuuden hankkimistavoista. Lisäksi laissa olisi säännökset siitä, millä edellytyksillä väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan ilmoittaa ja sananvapautta käyttää liikesalaisuuden suojasta huolimatta.

Uusi laki koskee myös työsuhteita

–  Ehdotettu laki koskisi myös työsuhteita, mutta työsopimuslaissa säilytettäisiin pykälä, joka kieltää työntekijää käyttämästä tai ilmaisemasta ulkopuoliselle työnantajan liikesalaisuuksia, kertoo EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen. Hän oli liikesalaisuustyöryhmän työoikeusjaostossa.

– Uuteen liikesalaisuuslakiin esitetään pykälää, joka koskee liikesalaisuuden ilmaisemista työntekijöiden edustajalle. EK yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa jätti pykälästä eriävän mielipiteen, koska nykysääntely ja esitetyn lain muut kohdat olisivat riittäneet direktiivin toteuttamiseksi näiltä osin.

Työryhmän mietintö on lähetetty sidosryhmille lausuntokierrokselle ja lausuntoaika päättyy 29.11.2017. Sen jälkeen laki etenee eduskuntaan. Liikesalaisuusdirektiivi on pantava kansallisesti voimaan 9.6.2018 mennessä.

*********************************************

Mikä on liikesalaisuus?

Liikesalaisuuksina suojataan hyvin monenlaista taitotietoa ja liiketoimintatietoa joko täydentäen immateriaalioikeuksia tai toimien niiden vaihtoehtona. Liikesalaisuuksia voi olla esim.  valmistustiedot, testitulokset, liikeideat, hinnoittelutiedot, taitotieto, markkinaselvitykset, talousennusteet, kilpailija-analyysit, asiakasrekisterit ja yritysten hallinnollis-organisatoriset tiedot. Jotta tieto voidaan luokitella liikesalaisuudeksi, tiedon on oltava salaista ja lisäksi sillä on oltava taloudellista arvoa ja tiedon haltijan on tullut tehdä kohtuullisia toimenpiteitä pitääkseen tiedon salaisena.

TEM:n liikesalaisuustyöryhmän mietintö 18.10.2017

EU:n liikesalaisuusdirektiivi 8.6.2016