Ympäristönsuojelulain uudistuksen ensimmäisen vaiheen loppukiri alkaa

07.09.2012

Uutta ympäristönsuojelulakia on valmisteltu tiiviisti vuoden 2011 lopulta lähtien. Neljästä projektiryhmästä valvontaa ja suuria polttolaitoksia koskevat ryhmät ovat jo lopettaneet työnsä. Hallitusohjelman kirjaukseen perustuva ns. luonnonarvoprojekti jatkuu syyskuulle.

Luonnonarvoprojektissa ympäristöministeriö ajaa voimakkaasti läpi omaa ehdotustaan, jonka perusteella uusien ympäristölupaa edellyttävien toimintojen sijoittuminen voitaisiin estää luonnonarvojen perusteella. Merkittävää on luonnonarvojen määrittely ympäristönsuojelulaissa uudella, huomattavasti luonnonsuojelulakia laajemmalla ja kattavammalla tavalla.

Jos ehdotus toteutuisi, ympäristölupaprosessi hidastuisi ja vaikeutuisi entisestään. Uudistus etenisi päinvastaiseen suuntaan hallitusohjelmassa asetettujen lupien selkiinnyttämis- ja yksinkertaistamistavoitteiden kanssa.

Ympäristölupavelvollisten ja rekisteröintiä edellyttävien toimintojen valvontaa esitetään maksulliseksi, jotta valvonnan voimavarat turvattaisiin. Ympäristövalvontaviranomaisia ovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja ELY-keskukset, ja karkeasti arvioiden maksullisuus koskisi noin 20 000 yritystä.

EK jätti valvonnan maksullisuudesta eriävän mielipiteen projektin luovutuskirjeeseen.

Suuriin polttolaitoksiin (polttoaineteho yli 50 MW) edellytetään merkittäviä investointeja tulevina vuosina. Kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta annettavan valtioneuvoston periaatepäätöksen avulla investointeja voidaan jaksottaa vuosille 2016–2020. Periaatepäätös käsitellään eduskunnassa syysistuntokauden alussa.

Lausunnolla on myös suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annettavan asetuksen (ns. LCP-asetus) muutos, jolla teollisuuspäästödirektiivin suuria polttolaitoksia koskevat vaatimukset saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön 7.1.2013 mennessä.

Lakiryhmän on määrä jättää ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi ympäristönsuojelulaiksi 31.10.2012 mennessä. Sen jälkeen ehdotus lähtee lausunnoille.