Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu seuraavaa:

EK pitää erittäin tärkeänä, että lukion ja korkeakoulujen yhteistyötä sekä lukion työelämäyhteyksiä lisätään. Lisäämällä tiedeopetusta lukiossa yhteistyössä yliopistojen kanssa voidaan tukea opiskeluvalintoja ja siirtymistä jatko-opintoihin. Myös yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa on tarpeen lisätä.

Koska kyseessä on lukiouudistuksen sijaan opetussuunnitelman päivittämistyö, on tärkeää, että lukion opetussuunnitelmatyössä vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opetussuunnitelman perusteissa tulisi vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysasennetta ja -valmiuksia ja monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöä.

EK toivoo, että perusteiden jatkovalmistelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota seuraaviin asioihin.

• Lukion roolia opiskelijan tulevaisuussuunnitelmien ja jatko-opiskeluvalmiuksien kehittämisessä tulee lisätä. Tämä edellyttää, että yrittäjyys, korkeakouluyhteistyö ja lukion työelämäyhteydet on kirjattu selkeämmin opetussuunnitelman perusteisiin, esimerkiksi lukuihin opiskeluympäristöt ja toimintakulttuuri.

• Opetuksen yleisten tavoitteiden ja aihekokonaisuuksien roolia opetussuunnitelmassa tulisi täsmentää. Keskeistä on, että lukiokoulutus tuottaa opiskelijoille sellaisia tulevaisuustaitoja, jotka tukevat opiskelijoiden elinikäisen oppimien valmiuksia ja tulevaisuusvalintojen täsmentymistä. Esimerkiksi talousosaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitojen merkitystä on tarpeen korostaa paremmin yleisissä tavoitteissa.

• Opiskelijan tulevaisuusvalintojen tukemisen näkökulmasta perusteisiin olisi tärkeää lisätä työelämään tutustumisjaksot (lukio-TET) ja lukion työelämäyhteistyö kattavammin kuin valinnaisten teemaopintojen osalta.

• Teemaopintojen rooli osana opetussuunnitelman kokonaisuutta kaipaa täsmentämistä.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Ilkka Oksala
Johtaja