Suomen arktisen politiikan strategia

Valtioneuvoston kanslia | 08.02.2021 | VN/5904/2019

Lausuntopalvelu.fi

EK:n asiantuntijalausunto luonnoksesta Suomen arktisen politiikan strategiaksi

Kiinnostus arktisen alueen taloudellisiin mahdollisuuksiin on jatkuvassa kasvussa. Onkin järkevää, että sekä kansallisella että EU-tasolla mietimme, kuinka luonnonvararikkaalle alueelle saataisiin mahdollisimman kestävää hyvinvointia.

Valtioneuvoston lausuntokierroksella oleva strategialuonnos on tasapainoinen ja selkeä siinä, että luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja osallistava päätöksenteko asettavat raamit kasvavalle elinkeinotoiminnalle.

EK painottaa, että vireä elinkeinotoiminta lisää arktisen alueen vetovoimaa ja parantaa sen asukkaiden hyvinvointia.

Alueiden saavutettavuuden parantaminen ja sen läpi kulkevien logistiikkaväylien kehittäminen on tärkeää paitsi Suomelle, myös muille arktisen alueen maille. Suomen olisi hyvä linjata tästäkin selkeästi, jottemme olisi vain reagoimassa muiden maiden aloitteisiin.

EU:n rooli ja pohjoismainen yhteistyö arktisen alueen kehittämisessä

EK näkee, että Suomen on hyvä tukea EU:n roolia arktisen alueen kehittämisessä, koska EU on monen jäsenmaansa kautta jo läsnä alueella ja on sitä kautta itse arktinen toimija. Suomen tulee myös ylläpitää ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä arktisten asioiden osalta ja tarjota tietämystään EU:n käyttöön.

Myös kansainvälistä yhteistyötä täytyy parantaa. On sovittava yhteisistä säännöistä, joita on noudatetaan taloudellisten toimien suhteen, jotka tehdään ”ei-kenenkään maalla” arktisella alueella. Esimerkkeinä mainittakoon ei-arktisten maiden kiinnostus hyödyntää pohjoista merireittiä ja arktisia luonnonvaroja. Pohjoinen reitti kulkee kansainvälisten vesien läpi ja arktiset EU-maat monella tavoin avoimia esimerkiksi kiinalaisille investoinneille.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

Uudella strategialla olisi pyrittävä myös lisäämään kansainvälistä yhteistyötä, ja Suomen tulisi voimakkaasti edistää ja tukea alueen kestävää kehitystä. Arktisen alueen nykyisiä ja tulevat liiketoimintasektorit kuten matkailu, palvelinkeskukset, kalastus, arktinen merenkulku, kaivos- ja cleantech-ratkaisut ympäristöhaasteisiin luovat työpaikkoja ja kehittävät alueen taloutta. On välttämätöntä varmistaa, että liiketoiminta on kestävää ja tukee vihreää talouskasvua.

EU:n kunnianhimoinen ilmastopolitiikka hyödyttää arktista aluetta. Arktisen alueen haavoittuvasta tilanteesta ja ilmastotoimien tarpeellisuudesta voitaisiin tiedottaa paremmin, myös selittäen ilmastopolitiikan toivottuja tuloksia.

Geopoliittinen mielenkiinto arktista aluetta kohtaan kasvaa ilmastonmuutoksen vaikutusten, turvallisuusnäkökohtien ja alueen vihreää talouskasvua tukevan taloudellisen potentiaalin vuoksi. Euroopan arktinen alue on elinvoimainen, hyvin kehittynyt ja asuttu alue. Euroopan arktisella alueella saatuja kokemuksia voidaan käyttää innoittajana kestävälle liiketoiminnan kehittämiselle muualla alueelle.

Arktisen alueen potentiaalin hyödyntämiseksi myös Suomen tulevan arktisen politiikan on keskityttävä alueen kehittämiseen ja hyödynnettävä sen potentiaalia Euroopan talouden vihreän muutoksen edistäjänä. Tämän kehityksen nopeuttamiseksi on välttämätöntä kohdistaa EU:n rahoitusta arktisen alueen investointien tukemiseen.

Kestävää talouskasvua

Aktiivisella aluepolitiikalla, joka keskittyy houkuttelevien paikallisten työpaikkojen luomiseen ja uuden digitaalisen tekniikan täysimääräiseen hyödyntämiseen, on mahdollista yhdistää Eurooppa paremmin ja helpottaa lisäksi rajat ylittävää kauppaa. Arktisen alueen merestä ja maanalaisista voimavaroista ei ole hyötyä vain paikalliselle väestölle, vaan koko Euroopalle.

Arktisen alueen taloudellisen kehityksen ja toiminnan on perustuttava kansallisille ja kansainvälisille velvoitteille alueella asuville alkuperäis-kansoille. Vuoropuhelu ja keskinäinen kunnioitus ovat edellytyksiä kestävän ja oikeudenmukaisen resurssien käytön saavuttamiselle ja uudelle liiketoiminnalle, joka varmistaa työllisyyden ja arvonluonnin. Suomi voi näyttää esimerkkiä muulle arktiselle alueelle siitä, kuinka kestävä taloudellinen kehitys ja paikallisten työpaikkojen luominen ovat mahdollisia.

Arktisella alueella tulee aktiivisesti edistää yritystoimintaa. Taloudellinen toiminta ja työpaikkojen luominen ovat tärkeitä ajureita hyvinvoinnin ja suvereniteetin turvaamiseksi. Alueella on merkittävä taloudellinen potentiaali sekä perinteisille että uusille teollisuudenaloille ja yrityksille, jotka panostavat kestävään ja ympäristöystävälliseen liiketoimintaan.

On hyvä muistaa, että arktiselta alueelta löytyy tärkeitä kriittisiä raaka-aineita, kuten harvinaisia maametalleja muun muassa akkuihin, matkapuhelimiin, tietokoneisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Näillä luonnonvaroilla voi olla suuri merkitys koko EU:n omavaraisuudessa kriittisten raaka-aineiden suhteen ja strategista merkitystä EU:n kilpailukyvylle.

Yhteenvetona painottaisimmekin, että taloudellinen toiminta ja kestävä kehitys eivät olet toisiaan poissulkevia vaan kulkevat käsi kädessä, alue voi tarjota Euroopalle tuotteita, resursseja ja energiaa, mikä on ratkaisevaa EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.